Are­na­lop­pis i Par­til­le

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - ANNA-KA­RIN NILS AN­DERS­SON anna-ka­rin.an­ders­son@gp.se

NY­HE­TER: 600 för­köps­bil­jet­ter räck­te in­te. En tim­me ef­ter öpp­ning ha­de yt­ter­li­ga­re ett tu­sen­tal per­so­ner släppts in på lop­pi­sen i Par­til­le Are­na.

”Tänk nu på att det blir som ett gift.” Trots var­ning­en fast­na­de Maj-Lis An­ders­son – en av tu­sen­tals lop­pi­säls­ka­re i Par­til­le Are­na på lör­da­gen.

Smyc­ken. lek­sa­ker, klä­der, fil­mer, tid­ning­ar, mer klä­der, böc­ker, pryd­nads­sa­ker ... Det dig­nar av pry­lar till en allt som of­tast bil­lig pen­ning i Par­til­le Are­na un­der lör­da­gen. Ar­ran­gör är Ba­ga­ge­lop­pis, som van­ligt­vis hål­ler ba­ga­geluc­ke­lop­pis ut­om­hus i Slotts­sko­gen.

– Även om det är vin­ter är ef­ter­frå­gan på lop­pis fort­fa­ran­de stor så nu kör vi un­der tak, sä­ger So­fia Dagh, ar­ran­gör och sys­ter till Christof­fer Dagh, grun­da­ren av Ba­ga­ge­lop­pis.

NÄR GP KOM­MER till Par­til­le are­na ring­lar kön lång ut­an­för bygg­na­den. Att folk är lop­pis­sug­na märks, vitt­nar So­fia Dagh: 600 för­köps­bil­jet­ter hann säl­jas slut in­nan ar­ran­gö­ren drog i brom­sen. Ett tim­me ef­ter dör­rar­na sla­gits upp har yt­ter­li­ga­re cir­ka tu­sen per­so­ner hun­nit släp­pas in till de 330 ut­stäl­lar­na. Fle­ra av de se­na­re har va­rit på plats se­dan 06 på mor­go­nen för att för­be­re­da sig. Maj-Lis An­ders­son är en av dem.

– Halv fem skram­la­de te­le­fo­nen, sä­ger hon glatt, sam­ti­digt som hon

rät­tar till klä­der­na på bor­det fram­för sig. Hon blev be­kant med Ba­ga­ge­lop­pis 2010 då hon pre­cis flyt­tat från Gö­te­borg från Skå­ne. Nu är hon en fre­kvent ut­stäl­la­re.

– Det säl­jer sig in­te själv, bru­kar jag sä­ga. Man mås­te va­ra trev­lig men in­te på­tving­an­de och gär­na ge mäng­dra­batt, sam­man­fat­tar hon si­na bäs­ta lop­pistips.

Förs­ta gång­en hon ställ­de ut var 1993.

– MIN MAN ha­de gått bort och en be­kant sa till mig att in­te slänga nå­got ut­an att vi skul­le säl­ja det på lop­pis. Så var det iväg till Lund och så stod vi där på tor­get. Men hon sa ock­så till mig att ”Tänk nu på att det­ta blir ett gift, du kom­mer ald­rig slu­ta med det” – och det har jag in­te gjort hel­ler.

Är det nå­gon skill­nad på köpare i Gö­te­borg och de i Skå­ne?

– Un­ge­fär sam­ma. I Lund pas­sa­de jag på att frå­ga en man som stod på bå­de an­tik­mark­nad och van­ligt lop­pis om var det var bäst att stå. ”Det är sam­ma som står, det är sam­ma som går”, sa han.

Vid ett an­nat bord hit­tar vi Ric­kard Ja­kobs­son och Da­ni­el Göt­borg som säl­jer små sam­lar­bi­lar.

– IDAG HAR de gått som smör, kon­sta­te­rar Ja­kobs­son.

Han är en nå­got mot­vil­lig säljare av de­lar av sin egen sam­ling på 4 000 bi­lar som står pla­ce­ra­de på hyl­lor och vi­trin­skåp i hans hem.

– Nu har frun trött­nat li­te så jag får säl­ja av litegrann. Det gör ont, det gör det, sä­ger han och ler.

”Nu har frun trött­nat li­te så jag får säl­ja av li­te grann. Det gör ont, det gör det.” RIC­KARD JA­KOBS­SON, små­bil­hand­la­re

Bild: ROBIN ARON

KÖPARE. Aisha Sim­mo drar någ­ra ac­kord på sitt lop­pis­fynd.

Bild: ROBIN ARON

SÄLJARE. Ric­kard Ja­kobs­son och Da­ni­el Göt­borg sål­de små sam­lar­bi­lar på lop­pi­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.