VÅLD OCH DÖDSHOT PÅ FÖR­SKO­LA I KA­OS

NY­HE­TER: För­äld­rar be­skri­ver si­tu­a­tio­nen på Gö­te­borgs­för­sko­lan som en mar­dröm. Barn har ut­satts för slag, spar­kar och stryp­tag och per­so­na­len har låst in barn – för att skyd­da dem mot varand­ra.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - HAMPUS DORIAN

Barn kom­mer hem grå­tan­des, be­rät­tar om dödshot och vi­sar upp riv­sår och blå­mär­ken ef­ter stryp­tag, spar­kar och slag med till­hyg­gen. Den verk­lig­he­ten be­skri­ver ett stort an­tal för­äld­rar till barn på en kom­mu­nal för­sko­la i väst­ra Göteborg.

– Min son kom hem med blå­ti­ror, riv­mär­ken och dödshot varen­da dag. Han har bli­vit sla­gen med al­la möj­li­ga till­hyg­gen, allt­i­från lek­sa­ker till trä­bi­tar och pin­nar i ögo­nen, sä­ger en för­äl­der som ny­li­gen flyt­ta­de sin son till en an­nan för­sko­la. BA­RA SE­DAN MIT­TEN på mars har Skol­in­spek­tio­nen mot­ta­git sju an­mäl­ning­ar mot för­sko­lan.

– Det är många för­äld­rar som har hört av sig, sä­ger Le­na von Pla­ten, en­hets­chef för an­mäl­nings­ä­ren­den på Skol­in­spek­tio­nen i Göteborg.

Hon har just bör­jat tit­ta på ären­det och kan där­för in­te kom­men­te­ra så myc­ket i nuläget, men sä­ger:

– Det fanns an­led­ning för oss att gö­ra be­sök på den här för­sko­lan, vil­ket i sig är väl­digt i ovan­ligt. Vi hål­ler på att ut­re­da sa­ker och ting, men rik­tigt hur det ser ut har vi in­te klart för oss än­nu.

Det har där­e­mot ett stort an­tal för­äld­rar, som vitt­nar om en för­sko­la i full­stän­digt ka­os.

– Ba­ra i hös­tas tror jag att vi ha­de vi fem kris­mö­ten med för­sko­le­che­fen och hen­nes per­so­nal om att vår son vid oli­ka till­fäl­len bli­vit ska­dad på da­gis. På ett och ett halvt år har han bli­vit ut­satt för två hjärn­skak­ning­ar och en re­jäl miss­han­del, sä­ger en för­äl­der.

– Jag har gått emel­lan när frök­nar bli­vit slag­na av barn, när barn har sla­git varand­ra och när de sla­gits med sto­lar. Det är fruk­tans­värt myc­ket våld och väl­digt grovt språk. Jag har sett barn bli spar­ka­de i bak­hu­vu­det, sä­ger en an­nan.

– All form av pe­da­go­gisk verk­sam­het sak­nas full­stän­digt. Vi kal­la­des ny­li­gen till ett mö­te där vi fick re­da på att all per­so­nal akut ha­de om­pla­ce­rats, ef­ter det har de full­stän­digt tap­pat kon­trol­len, sä­ger en tred­je.

För­äld­rar vitt­nar ock­så om barn som glöms bort ut­om­hus, som lå­ses in av per­so­nal och som hotas till li­vet av and­ra barn. Bland an­nat ska det ha fö­re­kom­mit hot om att barn ska få tar­mar­na ut­skur­na och si­na hu­vu­den sat­ta på på­lar.

– De lå­ser in dem för att skyd­da dem, det har ju va­rit väl­digt våld­samt un­der en läng­re tid. Det har hänt att de glöm­mer av dem där­in­ne tills de kis­sar ned sig, sä­ger en för­äl­der. MÅNGA FÖR­ÄLD­RAR HAR hål­lit sin barn hem­ma vid fle­ra till­fäl­len.

– Jag kän­ner mig jät­te­otrygg med att läm­na ho­nom där. Skul­le han in­te slu­ta snart så ha­de jag flyt­tat ho­nom di­rekt, sä­ger en.

På ett in­for­ma­tions­mö­te ny­li­gen be­rät­ta­de för­sko­le­che­fen ock­så att bar­nen ut­satts för psy­kiskt och fy­siskt våld av per­so­nal – ut­an att vil­ja gå in närm­re på vad det hand­lar om. För­sko­lan har även po­li­san­mälts. ALL PER­SO­NAL PÅ den ak­tu­el­la av­del­ning­en har ny­li­gen bytts ut på grund av den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen – ett be­slut som kri­ti­se­ras av många för­äld­rar. Samt­li­ga vård­nads­ha­va­re som GP va­rit i kon­takt med rik­tar istäl­let sin kri­tik mot den ak­tu­el­la för­sko­le­che­fen som de me­nar fått ota­li­ga larm un­der lång tid ut­an att age­ra.

– Hon skyl­ler allt på per­so­na­len, men pro­ble­met kvar­står ju oav­sett vil­ka som job­bar där. Hon har bytt ut hur myc­ket per­so­nal som helst de se­nas­te åren, sä­ger en.

– Hon vill in­te ta an­svar, man får lig­ga på he­la ti­den för att över­hu­vud­ta­get få någ­ra svar. Att det ser ut så här be­ror på då­lig led­ning. Hon har in­te brytt sig om var­ken av­del­ning­en, per­so­na­len el­ler bar­nen, sä­ger en an­nan.

”Vi kal­la­des ny­li­gen till ett mö­te där vi fick re­da på att all per­so­nal akut ha­de om­pla­ce­rats” FÖR­ÄL­DER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.