Se­na­re ti­der även på fre­dag

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ETEZAZ YOUSUF etezaz.yousuf@gp.se

NY­HE­TER: Kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de i går kväll att kro­gar­na ska få hål­la öp­pet till 05 även på fre­da­gar. Men al­la är in­te över­ens om att det är ett bra be­slut.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge rik­tar en an­märk­ning mot nämn­den för Intra­ser­vice samt Idrotts- och för­e­nings­nämn­den.

– Då­lig upp­följ­ning, då­li­ga upp­hand­ling­ar och otill­räck­li­ga be­sluts­un­der­lag, sa Lars Bergsten (M), re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de, när han sam­man­fat­ta­de kri­ti­ken un­der går­da­gens­sam­man­trä­det. Fjol­å­ret kom att präglas av miss­för­hål­lan­den i fle­ra av sta­dens nämn­der. I mars rap­por­te­ra­de GP att stads­re­vi­sio­nen rik­ta­de en an­märk­ning, den all­var­li­gas­te for­men av kri­tik, mot Idrotts- och för­e­nings­nämn­den samt nämn­den för Intra­ser­vice.

Stads­re­vi­sio­nen re­kom­men­de­ra­de dess­utom att full­mäk­ti­ge in­te ska be­vil­ja nämn­den för Intra­ser­vice an­svars­fri­het. Det gäl­ler dock in­te de le­da­mö­ter som till­kom­mit ef­ter ok­to­ber 2017. PÅ TORS­DA­GEN FAT­TA­DE full­mäk­ti­ge ett enigt be­slut i en­lig­het med stads­re­vi­sio­nens re­kom­men­da­tio­ner.

– Man ha­de hop­pats att det ha­de hun­nit bli så myc­ket bätt­re. Att vi ha­de ord­ning och re­da i den här sta­den, men det har vi in­te, sa­de He­le­ne Oden­jung (L), i ta­lar­sto­len.

I fal­let Intra­ser­vice hand­la­de re­vi­sio­nens kri­tik dels om hur kö­pet av Of­fice 365 till kom­mu­nens da­to­rer gått fel­ak­tigt till. Full­mäk­ti­ge ha­de ald­rig ta­git nå­got be­slut i frå­gan.

Kort ef­ter det upp­da­ga­des det att för­valt­ning­en bru­tit mot al­la möj­li­ga reg­ler un­der si­na ar­bets­re­sor. I många fall sak­na­des det un­der­lag, re­sor­na var läng­re än vad som be­höv­des och det fanns nö­jen som det var oklart vem som be­ta­lat.

– Det har in­te fun­nits nå­gon re­do­vis­ning av eko­no­mis­ka un­der­lag och ut­lands­re­sor. Jag sä­ger ing­et mer där, det tror jag att me­dia har in­for­me­rat fullt ut om, sa­de Lars Bergsten (M) i ta­lar­sto­len. BETRÄFFAND­E IDROTTS- OCH för­e­nings­nämn­den hand­lar det om kri­tik mot hur man han­te­rat för­e­nings­bi­drag. Nämn­den har dess­utom un­der fle­ra gång­er kri­ti­se­rats av stads­re­vi­sio­nen.

– Vi kan se att det in­te har för­bätt­rats. Mar­gi­nellt kans­ke, men vi ser in­te att det för­bätt­rats till­räck­ligt, sa Lars Bergsten.

Un­der de­bat­tens gång fick An­nSo­fie Her­mans­son (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, klä skott för hur man han­te­rat si­tu­a­tio­nen på Intra­ser­vice. Kri­ti­ker­na me­na­de att hon lät ti­di­ga­re ord­fö­ran­den Tord Karls­son (S) stan­na kvar på sin post för länge.

– Väl­digt be­klag­ligt att vi be­höv­de ha en sån lång de­batt om att ta an­svar. Jag hop­pas att so­ci­al­de­mo­kra­tin skär­per sig, sa­de Jonas Rans­gård (M).

Men Her­mans­son me­na­de att man i det ti­di­ga ske­det in­te ha­de ett till­räck­ligt un­der­lag för att fat­ta ett så­dant be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.