Re­kord­start för SKF

En glad och stolt kon­cern­chef pre­sen­te­ra­de kvar­tals­rap­por­ten

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MA­RIE KEN­NE­DY ma­rie.ken­ne­dy@gp.se

EKO­NO­MI: Det var en stolt kon­cern­chef som pre­sen­te­ra­de SKF:s re­sul­tat för förs­ta kvar­ta­let. Om­sätt­ning­en öka­de till 20,6 mil­jar­der kro­nor och vins­ten fö­re skatt blev 2,4 mil­jar­der kro­nor.

Gö­te­borgs­ka SKF öka­de om­sätt­ning­en till 20,6 mil­jar­der kro­nor och vins­ten fö­re skatt blev 2,4 mil­jar­der kro­nor för förs­ta kvar­ta­let. En re­kord­start, upp­ger vd:n Al­rik Da­ni­el­son.

Det var en myc­ket glad och stolt kon­cern­chef som pre­sen­te­ra­de re­sul­ta­tet.

Kul­la­gerjät­ten SKF re­do­vi­sar en vinst fö­re skatt på 2 425 mil­jo­ner kro­nor för förs­ta kvar­ta­let. Det kan jäm­fö­ras med vinst på 2 125 mil­jo­ner kro­nor mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol. FÖR­SÄLJ­NING­EN upp­gick till 20 560 mil­jo­ner kro­nor, jäm­fört med 19 601 mil­jo­ner kro­nor ett år ti­di­ga­re.

– Vi fick en re­kord­start, med hi­sto­ris­ka topp­no­te­ring­ar för SKF, sä­ger Al­rik Da­ni­el­son.

Rö­rel­se­mar­gi­na­len på 15 pro­cent i in­du­stri­verk­sam­he­ten ham­na­de ock­så över SKF:s mål. SKF HAR FORT­SATT att kon­trol­le­ra kost­na­der­na, hö­ja pri­ser­na och mö­ta kun­der­nas ap­pli­ka­tions­be­hov, vil­ket nu vi­sar sig i re­sul­tat. Och fram­för allt har det va­rit en stark till­växt på för­sälj­ning med 7,5 pro­cent.

– Det är ett brett och starkt kvar­tal inom de fles­ta seg­ment. Det går upp­åt i al­la re­gi­o­ner. Den sva­gas­te de­len är vind­kraft, och det be­ror på att man haft läg­re in­stal­la­tio­ner av vind­kraft, vil­ket gjort att vi le­ve­re­rat mind­re un­der det gång­na kvar­ta­let. An­nars är det starkt över­lag, sä­ger Al­rik Da­ni­el­son. TILL­VÄX­TEN HAR VA­RIT spe­ci­ellt stark i Eu­ro­pa och Asi­en och väx­te inom samt­li­ga in­du­stri­er.

– Eu­ro­pa har kom­mit igång un­der det se­nas­te året och vi­sar styr­ka. Det är jät­te­ro­ligt att se Eu­ro­pa gå så starkt och den in­dust­ri­el­la dis­tri­bu­tio­nen går bra. Och det bra in­te minst för Göteborg. Vi har haft en bra ef­ter­frå­gan i fa­bri­ken och vi fort­sät­ter att ut­veck­la och

mo­der­ni­se­ra, sä­ger Al­rik Da­ni­el­son.

Inom någ­ra år kom­mer SKF bland an­nat att ha flyt­tat över sitt hu­vud­kon­tor från hu­set där det är i dag, till fö­re­ta­gets sto­ra central­la­ger som lig­ger in­ne på SKF:s om­rå­de.

– Vi äger ju in­te hu­vud­kon­to­ret i Gam­lesta­den och det är byggt på 1960-ta­let, så det är dags att by­ta, så vi byg­ger om vårt central­la­ger, sä­ger han.

DET FINNS INGA pla­ner på ny­an­ställ­ning­ar i Göteborg, de gjor­des un­der för­ra året.

– Men i den här po­si­ti­va tren­den så tit­tar vi på nya in­ve­ste­ring­ar och sats­ning­ar, sä­ger Al­rik Da­ni­el­son.

En del i det­ta är att SKF har bli­vit ut­valt som ut­veck­lings­part­ner för Volks­wa­gens elekt­ris­ka po­wertrain.

– SKF lig­ger väl fram­me när det gäl­ler att ta del av elekt­ri­fi­e­ring­en, och se­dan är vi väl­digt star­ka på chas­sin, hjul och upp­häng­ning och den ty­pen av la­ger som na­tur­ligt­vis kom­mer att fin­nas kvar.

RUSCHEN INOM for­donsin­du­strin vi­sar sig ock­så i re­sul­ta­tet, där SKF:s verk­sam­het väx­te med 5,5 pro­cent. För­sälj­ning­en öka­de på samt­li­ga mark­na­der, och last­bils­in­du­strin står för den star­kas­te till­väx­ten.

Pro­gno­sen för and­ra kvar­ta­let ser ock­så ljus ut för SKF. Ef­ter­frå­gan på pro­duk­ter och tjäns­ter för­vän­tas bli hög­re för kon­cer­nen, men ock­så inom industri och for­don.

EU­RO­PA OCH ASI­EN går i tä­ten, me­dan ef­ter­frå­gan från Nor­da­me­ri­ka och La­ti­na­me­ri­ka är re­la­tivt oför­änd­rad.

– Vi ser en fort­satt stark ef­ter­frå­gan in i and­ra kvar­ta­let. Helt klart, sä­ger Al­rik Da­ni­el­son.

Stock­holms­bör­sen var på li­ka glatt hu­mör som Da­ni­el­son över rap­por­ten. Vid lunch­tid ha­de kur­sen gått upp med fy­ra pro­cent.

BYG­GER NYTT. Inom någ­ra år kom­mer SKF att flyt­ta sitt hu­vud­kon­tor till fö­re­ta­gets sto­ra central­la­ger.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL OCH SKF

AL­RIK DA­NI­EL­SON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.