LE­DA­RE: ”Visst hål­ler vår­den i Sve­ri­ge hög kva­li­tet, när man väl får till­gång till den”

Drygt 33 000 pa­ti­en­ter har fått vän­ta läng­re än 90 da­gar på ope­ra­tion. Det är ovär­digt en väl­färds­stat som Sve­ri­ges, som har bland värl­dens högs­ta skat­ter och som gör an­språk på en sjuk­vård i världs­klass.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - Alek­sand­ra Bosca­nin

Enar, 61, i Sundsvall fick vän­ta 16 må­na­der på ope­ra­tion av sin höft. Han vil­le fort­sät­ta job­ba så myc­ket han kun­de men fick un­der vän­te­ti­den så sto­ra smär­tor att han i dag helt har slu­tat ar­be­ta. Det vi­sa­de sig att höf­ten ha­de bör­jat rutt­na (Af­ton­bla­det 23/4). Ha­de det in­te va­rit för Enars på­stri­di­ga fru ha­de han tro­ligt­vis fått vän­ta än­nu läng­re på ope­ra­tio­nen.

En 10-årig flic­ka i Karl­stad fick vän­ta i 14 må­na­der på en ope­ra­tion av en snabbt väx­an­de hud­för­änd­ring. Det vi­sa­de sig se­dan att för­änd­ring­en be­rod­de på en hö­g­risk­tu­mör. Till följd av för­dröj­ning­en blev flic­kan tvung­en att ge­nom­gå yt­ter­li­ga­re en ope­ra­tion då tu­mö­ren växt un­der hu­den (SVT 19/12 2017). INGA-BRITT I GÖTEBORG fick vän­ta i två år på en ope­ra­tion för disk­bråck i nac­ke och rygg. Un­der vän­te­ti­den för­vär­ra­des hen­nes pro­blem och hon drab­ba­des även av en de­pres­sion. Hon be­skri­ver att det har för­stört hen­nes liv to­talt (SVT 23/9 2017). Ha­de hon fått ge­nom­gå sin ope­ra­tion ti­di­ga­re ha­de någ­ra av symp­to­men kun­nat mot­ver­kas.

Lis­tan på män­ni­skor som fått li­da i onö­dan till följd av långa vän­te­ti­der kan gö­ras lång. Sve­ri­ge le­ver in­te upp till den na­tio­nel­la vård­ga­ran­tin som in­ne­bär att pa­ti­en­ten ska få en tid för ope­ra­tion inom 90 da­gar ef­ter att be­slut om en så­dan har ta­gits. Re­dan det är en väl till­ta­gen gräns då det in­te hand­lar om att man ska ope­re­ras inom tre må­na­der från att man har sökt vård, ut­an inom tre må­na­der från att det fast­ställts att en ope­ra­tion är nöd­vän­dig. En­ligt sta­tistik från Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL) ha­de 27 pro­cent av pa­ti­en­ter­na – drygt 33 000 per­so­ner – i mars fått vän­ta läng­re än så. DET HAND­LAR OM 33 000 per­so­ner vars symp­tom ris­ke­rar att för­vär­ras un­der ti­den som de tving­as vän­ta. Många li­der av smär­ta och har svårt att le­va ett van­ligt liv med ar­be­te och en me­nings­full fri­tid. Det är ovär­digt en väl­färds­stat som Sve­ri­ges, som har bland värl­dens högs­ta skat­ter och som gör an­språk på en sjuk­vård i världs­klass.

Se­dan 2014 har vän­te­ti­der­na i vår­den ökat mar­kant. I mars 2014 var det en­ligt SKL 12 pro­cent av pa­ti­en­ter­na som fick vän­ta läng­re än 90 da­gar på ope­ra­tion el­ler an­nan åtgärd, en an­del som se­dan dess har ökat för var­je år. Fy­ra år se­na­re hand­lar det allt­så 27 pro­cent – en ök­ning med 15 pro­cen­ten­he­ter.

Sam­ti­digt tar det läng­re tid att få ett förs­ta be­sök i den spe­ci­a­li­se­ra­de vår­den, vil­ket of­ta är en pre­miss för att kun­na få be­slut om ope­ra­tion. I mars 2014 fick 9 pro­cent av pa­ti­en­ter­na vän­ta läng­re än 90 da­gar, fy­ra år se­na­re är an­de­len 18 pro­cent. VISST HÅL­LER VÅR­DEN i Sve­ri­ge hög kva­li­tet, när man väl får till­gång till den. Det är dock svårt att ta­la om en vård i världs­klass när pa­ti­en­ter får vän­ta i må­na­der – ibland över ett år – på att få den hjälp som de har rätt till. I det­ta lä­ge har re­ge­ring­en valt att gö­ra det mind­re för­mån­ligt att ha en privat sjuk­vårds­för­säk­ring via ar­bets­gi­va­ren, trots att en så­dan för­säk­ring bi­drar till att av­las­ta den of­fent­li­ga sjukvården. Om man in­te kla­rar av att se till att al­la får en god sjuk­vård kan man väl åt­minsto­ne und­vi­ka att för­svå­ra för de som själ­va vill be­kos­ta sin vård.

Bild: LARS PEHRSON

VÄRLDS­KLASS? Det är svårt att ta­la om en vård i världs­klass när pa­ti­en­ter får vän­ta i må­na­der, ibland över ett år, på att få den hjälp som de har rätt till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.