Bostads­pla­ner för hu­sar­hu­sen

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - CARL MO­BERG carl.mo­berg@gp.se

NY­HE­TER: Fräls­nings­ar­méns fas­tig­he­ter i Ha­ga är slit­na och har drab­bats av mö­gel. Nu vill man byg­ga bo­stä­der för att fi­nan­si­e­ra en re­stau­re­ring. Men bygg­na­der­na är kul­tur­märk­ta och Stads­bygg­nads­kon­to­ret har sagt nej.

Fräls­nings­ar­mén vill byg­ga bo­stä­der i si­na lo­ka­ler längs Al­léga­tan för att kun­na fi­nan­si­e­ra en re­no­ve­ring. Stads­bygg­nads­kon­to­ret sä­ger att det skul­le på­ver­ka de kul­tur­märk­ta bygg­na­der­na ne­ga­tivt. Men po­li­ti­ker­na är in­te be­red­da att sä­ga nej.

Går man längs Hu­sar­ga­tan i Ha­ga går det att ki­ka in på Fräls­nings­ar­méns in­ner­gård. Ga­tan har fått sitt namn ef­ter de hu­sa­rer som förr skul­le be­va­ra ord­ning­en i om­rå­det och in­ne på går­den mö­ter blic­ken ock­så två bygg­na­der som he­ter Ka­ser­nen och Stal­let.

Bygg­na­der­na upp­rät­ta­des un­der 1800-ta­lets förs­ta hal­va och var bostad och stall för hu­sa­rer­na och de­ras häs­tar.

Den sto­ra te­gel­bygg­na­den som lig­ger mot Söd­ra Al­léga­tan, och som kans­ke flest gö­te­bor­ga­re för­knip­par med Fräls­nings­ar­mén, äg­des då av en di­rek­tör som 1880 bygg­de va­ri­e­télo­ka­len ”Con­cert du Bou­le­vard.” En te­a­ter­lo­kal som vi­sa­de bur­lesk­fö­re­ställ­ning­ar.

Fem­ton år se­na­re köp­te Fräls­nings­ar­mén te­a­tern och te­gel­bygg­na­den.

– När ”fräl­sis” tog över det­ta, då an­vän­de man bur­lesk­te­a­tern som sin guds­tjänst­lo­kal, sä­ger Ale­jandro Gal­lar­do, verk­sam­hets­an­sva­rig för Cent­rum­kå­ren Ha­gaMöln­dal. 1980 SKUL­LE or­ga­ni­sa­tio­nen ock­så kö­pa Stal­let och Ka­ser­nen av Gö­te­borgs stad.

– Och sen bygg­de vi vår kyrk­sal som tar ung­e­fär 200 per­so­ner, sä­ger Ale­jandro Gal­lar­do.

Se­dan dess har Fräls­nings­ar­mén fram­förallt an­vänt lo­ka­ler­na för en rad oli­ka so­ci­a­la verk­sam­he­ter. Men nu har lo­ka­ler­na bör­jat bli slit­na.

Ale­jandro Gal­lar­do vi­sar hur fli­sor­na släp­per från de gam­la trä­kå­kar­na. En del rum har de ock­så va­rit tvung­na att stänga av ef­tersom mög­let har bör­jat ta över.

Re­no­ve­rings­be­ho­vet är stort, men ef­tersom bygg­na­der­na är gam­la och kul­tur­märk­ta är det en kost­sam pro­cess.

– Fräls­nings­ar­mén är in­te en peng­astinn or­ga­ni­sa­tion. Vi har peng­ar som män­ni­skor har skänkt men de är öronmärkta för so­ci­alt ar­be­te, sä­ger han.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har där­för an­sökt om att få änd­rat an­vänd­nings­om­rå­de för si­na lo­ka­ler och även att få byg­ga ut kyr­ko­sa­len på höj­den. För­hopp­ning­en är att kun­na få till bo­stä­der som man ska kun­na hy­ra ut för att få in in­täk­ter.

– Men vi är in­te ute ef­ter att tjä­na peng­ar el­ler gö­ra vins­ter här. Det vi vill är att hit­ta ett sätt att fi­nan­si­e­ra vår om­bygg­nad, sä­ger Ale­jandro Gal­lar­do.

För­sla­get var up­pe i bygg­nads­nämn­den i tis­dags där hand­läg­gar­na på stads­bygg­nads­kon­to­ret fö­reslog avslag.

Men po­li­ti­ker­na ha­de and­ra idéer.

– Vi la­de ett röd­grönt yr­kan­de om att be­vil­ja, sä­ger Em­ma­li Jans­son (MP), bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

– Vi tyc­ker att det var vik­tigt att kun­na gö­ra den för­änd­ring­en, för de vill kun­na an­vän­da plat­sen till bo­stä­der för so­ci­a­la än­da­mål. I SITT TJÄNSTEUTL­ÅTANDE skri­ver stads­bygg­nads­kon­to­ret att pla­nen skul­le ha en ne­ga­tiv på­ver­kan på om­rå­dets mil­jö. Att vo­ly­men skul­le do­mi­ne­ra och te sig främ­man­de, med tan­ke på om­kring­lig­gan­de be­byg­gel­se.

Men Em­ma­li Jans­son an­ser in­te att det över­vä­ger nyt­tan.

– In­te till­räck­ligt. Sen får vi se hur det blir i plan­ar­be­tet. Vi lå­ser in­te in oss i att det mås­te va­ra på ett visst sätt men vi tyc­ker att det här är värt att gå vi­da­re med, sä­ger hon.

För­sla­get bord­la­des un­der bygg­nads­nämn­dens mö­te ef­ter att al­li­ans­par­ti­er­na an­såg sig be­hö­va mer tid för att gå ige­nom ären­det.

– Det är för att vi vill gå ut och träf­fa dem. Vi vill pra­ta med dem och tyc­ker att det är vik­tigt att hö­ra de­ras åsik­ter, sä­ger Ax­el Jo­sefson (M).

– Det är en vik­tig verk­sam­het för Göteborg som de be­dri­ver och vi vill kun­na stöd­ja dem i de­ras ut­veck­ling, sä­ger han.

Ax­el Jo­sefson på­pe­kar dock att det är vik­tigt att ny­bygg­na­tion till­för verk­sam­he­ten nå­got. Om det ba­ra är för att fi­nan­si­e­ra re­no­ve­ring­ar tyc­ker han in­te att det är rim­ligt.

– Det kan in­te va­ra den en­da anledninge­n. Det är en vik­tig frå­ga och det är pre­cis det jag vill få li­te bätt­re grepp om. ”Vad ska ni gö­ra med det nya ni byg­ger?” ”Vad är det för typ av verk­sam­het ni vill byg­ga?”

Ale­jandro Gal­lar­do sä­ger att han ser fram emot Ax­el Jo­sefsons be­sök men be­rät­tar att man än­nu in­te har be­stämt ex­akt hur de möj­li­ga bo­stä­der­na ska an­vän­das.

– Om det blir ut­sluss­nings­bo­stä­der el­ler kans­ke för stu­den­ter el­ler en­sam­stå­en­de? Det får vi se, sä­ger han.

Bygg­nads­nämn­dens näs­ta mö­te är 22 maj.

Bild: THO­MAS JOHANSSON

HUSARHUS. På väns­ter si­da lig­ger Stal­let och till hö­ger Ka­ser­nen. Bå­da bygg­na­der­na upp­rät­ta­des på 1800-ta­let och an­vän­das till en bör­jan av hu­sa­rer­na som gett ga­tan dess namn. Rakt fram syns den till­bygg­da kyr­ko­sa­len som Fräls­nings­ar­mén vill byg­ga ut...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.