Go­das­te smör­gå­står­tan ko­rad

En fisk­hand­la­re tog hem spelet om go­das­te smör­gå­står­tan med lax och rä­kor. Kon­su­ment­pa­ne­len var över­ens om att bra ka­las­mat ska stå för­be­redd i ky­len och vän­ta på den ut­spar­ka­de studenten.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - LE­NA STRÖMBERG le­na.strom­berg@gp.se

KON­SU­MENT: Det blev fy­ra fy­rar i be­tyg för den go­das­te smör­gå­står­tan när GP:s test­pa­nel ha­de sma­kat sig ige­nom åt­ta va­ri­an­ter av den tra­di­tions­ri­ka läc­ker­he­ten med lax och rä­kor. Vinnar­tår­tan fick vis­ser­li­gen mi­nuspo­äng för sin trå­ki­ga de­kor men hal­va pa­ne­len sat­te tår­tan som sin fa­vo­rit med mo­ti­ve­ring­en ”smak­full fyll­ning och bra ba­lans mel­lan in­gre­di­en­ser­na”. Två and­ra fick de­la på andra­plat­sen.

Det var en tung­vik­ta­re som seg­ra­de bland de åt­ta tes­ta­de smör­gå­står­tor­na med lax och rä­kor, el­ler som en pa­nel­med­lem ut­tryck­te det, en rik­tig kill­tår­ta. Öc­kerö fisk i Feskekör­kan le­ve­re­ra­de ge­ne­röst till­tag­na por­tio­ner – och var go­dast när al­la tår­tor­na ha­de smak­testats. Den fick ba­ra ett li­tet mi­nus för sin ”trå­ki­ga de­kor”. Fy­rar fy­rar i be­tyg blev det och när hal­va pa­ne­len ha­de satt den som sin ab­so­lu­ta fa­vo­rit vann den med ”smak­full fyll­ning och bra ba­lans mel­lan in­gre­di­en­ser­na”.

Det­ta fö­re de två and­ra på sam­ma be­tygsni­vå. Sil­ver­me­dal­jen får där­med de­las i två li­ka sto­ra bi­tar till Väst­kust­tår­tan från Coop kök och café i Bäckebol, som ha­de ett läc­kert ut­se­en­de, och räk- och laxtår­tan från Fisk­hu­set på Sel­ma La­ger­löfs torg, som pri­sa­des för sin fräsch­het.

SMÖR­GÅ­STÅR­TAN ÄR EN klas­si­ker som mås­te räk­nas till de svens­ka na­tio­nal­rät­ter­na. Ett pe­ri­od kun­de man för­le­das att tro att den var ut­räk­nad, men den fort­sät­ter att be­va­ka sin po­si­tion på såväl stu­dent­ka­las som dop och min­nes­stun­der ef­ter begravning­ar. På en del plat­ser i lan­det har det ock­så eta­ble­rats en ny sed­vän­ja att äta smör­gå­står­ta den 6 ju­ni, som har bli­vit vår na­tio­nal­dag.

Hos Mag­nus Svens­sons släkt har tra­di­tio­nen hål­lits vid liv de se­nas­te 40 åren och det är hans mam­ma som står för att gö­ra smör­gå­står­tor­na. Li­te ut­i­från ju­bi­la­rens öns­ke­mål ef­ter tyc­ke och smak.

– Hon gör till barn och barn­barn och när de själ­va fyl­ler år. Min fa­vo­rit är med ost och skin­ka, och så ska det va­ra vindru­vor som de­ko­ra­tion, sa han.

DET VAR 1930-TA­LETS vurm för ”sand­wi­char” som ba­na­de väg för smör­gå­står­tan. Ex­akt när den upp­fanns vet man in­te men ett re­cept på sand­wichtår­ta åter­finns i Sto­ra kok­bo­ken i upp­la­gan från 1940. Fram­ö­ver blev den myc­ket po­pu­lär och det kan ha att gö­ra med att till­gång­en på livsmedel som smör och gräd­de grad­vis blev fri, ef­ter ma­tran­so­ne­ring­en un­der och ef­ter and­ra världs­kri­get.

Men det fanns ju fö­re­gång­a­re. Till ex­em­pel land­gång­en, som in­te blan­dar rå­va­ror­na ut­an pre­sen­te­rar dem på rad från hav till land.

Smör­gå­står­tan har ge­men­samt med land­gång­en att den kan

in­ne­hål­la bå­de kött och fisk. Det var ing­en ovan­lig­het för någ­ra sek­ler se­dan, me­dan det är mer ovan­ligt i dag även om det fö­re­kom­mer. Ex­em­pel­vis på piz­za.

– När vi kom hit till Sve­ri­ge 1973 var smör­gå­står­tan helt ny för oss. Land­gång­en är vår grej i Nor­ge, sa Per Mel­gaard-Lö­ken.

Det var i den ve­van och un­der föl­jan­de år­tion­den som Stig Johansson föråt sig på smör­gå­står­ta. En lös­ning till för­ny­el­se le­ve­re­ra­des av Ann Ekström som fick med­håll av bland and­ra Christi­na Ek­man. – Var­för in­te gö­ra en med ita­li­ens­ka sma­ker?

Bild: AN­NA VON BRÖMSSEN

TÅRTKALAS. Det var en fisk­hand­la­re som tog pri­set med sin tung­vik­ta­re till smör­gå­står­ta när GP:s test­pa­nel provsma­ka­de.

Bild: AN­NA VON BRÖMSSEN

EN TRIO BLAND TESTDELTAG­ARNA. Åt­ta smör­gå­står­tor av­sma­ka­des av Mar­git­ta Gro­ten­felt, Aman­da Hägg, Christi­na Ek­man och åt­ta per­so­ner till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.