Lär av vå­ra nor­dis­ka gran­nar

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

NY­LI­GEN GICK PAR­TI­LE­DA­RE Ulf Kris­ters­son (M) hårt åt al­li­an­skol­le­gan An­nie Lööf (C) för hen­nes be­sked att Cen­tern ska rös­ta för re­ge­ring­ens kri­ti­se­ra­de gym­na­si­e­lag som gör det möj­ligt för tu­sen­tals vux­na ut­an skydds­skäl att stan­na i Sve­ri­ge.

I ett in­lägg på Fa­ce­book kon­sta­te­ra­de Kris­ters­son att Cen­terns be­slut är olyck­ligt för Alliansen. Mo­de­rat­le­da­ren gav löf­tet att hans par­ti in­te kom­mer att bil­da en re­ge­ring som in­te kan fö­ra en an­svars­full mi­gra­tions­och in­teg­ra­tions­po­li­tik.

Frå­gan är om ett Fa­ce­book-in­lägg räc­ker som mar­ke­ring när Sve­ri­ge går till val med in­vand­ring och in­teg­ra­tion högst upp på väl­jar­nas agen­da en­ligt färs­ka siff­ror från SOM-in­sti­tu­tet vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Jo­han Martinsson, uni­ver­si­tets­lek­tor i stats­ve­ten­skap och fö­re­stån­da­re för SOM-in­sti­tu­tet, upp­ger att det hi­sto­riskt är myc­ket ovan­ligt att in­teg­ra­tions- och in­vand­rings­frå­gan rankas som vik­ti­gast (GP 24/4).

Det fak­tum att Alliansen li­der av en djup spric­ka i en stek­het frå­ga får in­te un­derskat­tas när par­ti­er­na till­sam­mans sö­ker väl­jar­nas för­tro­en­de. SAM­MA DAG SOM Kris­ters­son läx­a­de upp Cen­tern stod han värd för ett mö­te i Stock­holm dit hans par­ti­le­dar­kol­le­gor för Mo­de­ra­ter­nas sys­ter­par­ti­er i Nor­den var in­bju­da. Samt­li­ga fy­ra gäs­ter är även mi­nist­rar med tunga port­föl­jer: Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (Høy­re), Dan­marks ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Sø­ren Pape Paul­sen (Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti), Fin­lands fi­nans­mi­nis­ter Pet­te­ri Or­po (Sam­lings­par­ti­et) och Is­lands fi­nans­mi­nis­ter Bjar­ni Benedikts­son som le­der Själv­stän­dig­hets­par­ti­et.

Mo­de­rat­le­da­ren var tyd­lig med att han vill att det nor­dis­ka sam­ar­be­tet ges än­nu stör­re be­ty­del­se. Kris­ters­son och hans stab bor­de sät­ta igång ge­nast. Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Dan­mark och Is­land är sta­bi­la de­mo­kra­ti­er och har myc­ket ge­men­samt när det gäl­ler sam­hälls­byg­gan­de och so­cio­e­ko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Den svens­ka de­bat­ten skul­le vi­ta­li­se­ras av att vå­ra närms­ta grann­län­ders mi­gra­tions­po­li­tis­ka av­väg­ning­ar re­gel­bun­det lyfts. FIN­LAND HAR REKORDSNAB­B asyl­pro­cess och är bland de mest ef­fek­ti­va i Eu­ro­pa vad gäl­ler att verk­stäl­la av­vis­ning­ar av de som fått avslag. Nor­ge an­ser att det är själv­klart att fö­ra sta­tistik över kopp­ling­en mel­lan brott och in­vand­ring. I Dan­mark förs dis­kus­sion om att lå­ta flyk­ting­mot­ta­gan­de ske en­dast via kvot­sy­stem, med ar­gu­men­tet att det är mer rätt­vis för al­la de som in­te har re­sur­ser att ta sig till Eu­ro­pa.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg har ti­di­ga­re be­rät­tat att Nor­ge och Dan­mark har dra­git lär­do­mar från varand­ra när det gäl­ler mi­gra­tion (Ber­lings­ke 20/2 2016). Nu upp­ger hon att ”Det vi har för­sökt gö­ra är att fin­na en ba­lans… vi har en stor och bred ma­jo­ri­tet som gör att vi har lugn och ro runt de sto­ra lin­jer­na i in­vand­rings­po­li­ti­ken (SvD 26/4).

Även Sve­ri­ge be­hö­ver en vet­tig mi­gra­tions­po­li­tik som är sta­bilt för­ank­rad hos sto­ra de­lar av väl­jarkå­ren. Den rättso­säk­ra gym­na­si­e­la­gen som så­gats av Lagrå­det är ett symp­tom på re­ge­ring­ens och Cen­terns ton­döv­het och brist på an­svar. Vå­ra nor­dis­ka gran­nar ska­kar på hu­vu­det och för­står in­te vad svens­kar­na hål­ler på med. Låt oss öd­mjukt lyss­na på de­ras åsik­ter. Sve­ri­ge har en del att lä­ra.

JEN­NY SONESSON 0HGDUEHWDU­H S§ OHGDUUHGDN­WLRQHQ é MHQQ\ VRQHVVRQ#JS VH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.