Ge oss rätt till um­gänge med vå­ra barn­barn

I USA har barn en lagstad­gad rätt till um­gänge med si­na mor- och far­för­äld­rar. Så ic­ke i Sve­ri­ge. Det är dags att änd­ra på det­ta, in­te minst för bar­nens skull, skri­ver Be­atriz Lars­son, För­e­ning­en sak­na­de barn­barn.

Göteborgs-Posten - - DEBATT -

Hund­ra­tals mor- och far­för­äld­rar i Sve­ri­ge hind­ras att träf­fa si­na barn­barn i vård­nads­kon­flik­ter, of­ta ut­an att nå­gon or­sak anges. So­ci­al­nämn­der­na bor­de upp­munt­ra par­ter­na i kon­flik­ter­na, som an­svars­ta­gan­de vux­na, till ett klar­gö­ran­de sam­tal för att lö­sa pro­ble­met. Med tan­ke på att barn är in­blan­da­de vo­re det ett ti­digt för­sök till för­so­ning värt en hel del. So­ci­al­nämn­der­na ba­ra kon­sta­te­rar att: ”Hen är vux­en. Det går in­te att tvinga hen att pra­ta”. Där­e­mot går det för sig att tvinga mor- och far­för­äld­rar­na att av­stå från barn­bar­nen.

Hur mår bar­nen när nä­ra släk­ting­ar plöts­ligt för­svin­ner ur de­ras liv? Att pe­ta bort blodsläk­ting­ar ur bil­den vid kon­flik­ter, är det det­ta vi lär bar­nen?

Om den låsta par­ten be­hö­ver mer tid för att re­da ut si­tu­a­tio­nen, bör det per au­to­ma­tik in­ne­bä­ra att barn­bar­nen in­te får träf­fa si­na mor- och far­för­äld­rar läng­re?

Det är kost­samt för sam­häl­let att lå­ta män­ni­skor vand­ra vi­da­re med olös­ta kon­flik­ter in­om­bords. Se Bar­bro Wes­ter­holms (L) mo­tion 2016/17:650.

För­e­ning­en sak­na­de barn­barn star­ta­des 1996 av barnpsy­ko­lo­gen Li­li­an Gottfarb. I sitt ar­be­te märk­te hon vil­ken ska­da som kun­de drab­ba barn när vux­na var in­be­grip­na i oli­ka ty­per av olös­ta kon­flik­ter.

I USA har barn en lagstad­gad rätt till um­gänge med si­na mor- och far­för­äld­rar. Så ic­ke i Sve­ri­ge.

För­e­ning­en sak­na­de barn­barn vill få till stånd änd­ring­ar av de orim­li­ga reg­ler­na i För­äld­ra­bal­ken när det gäl­ler bo­en­de och um­gänge. För att kun­na fö­ra sin egen ta­lan i dom­stol om um­gänge med si­na barn­barn, mås­te mor­far­för­äld­rar be att so­ci­al­nämn­den ska ta de­ras sak till tings­rät­ten. Ne­kar so­ci­al­nämn­den det­ta, går be­slu­tet in­te att över­kla­ga.

Vi vill upp­munt­ra al­la in­blan­da­de par­ter att tän­ka till, ta an­svar för sin del i kon­flik­ten, helst va­ra del av lös­ning­en och age­ra för bar­nets bäs­ta i or­dets rik­ti­ga be­mär­kel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.