Re­kord­stort hyck­le­ri av MP

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD - Gö­ran Värm­by Net­te Strunge Sven Si­mon­son

Säl­lan ser man hyck­le­ri av den ka­li­ber Ulf Kam­ne (MP) pre­ste­rar. Med all rätt be­kym­rar han sig om bar­nens häl­sa när det gäl­ler die­sel­for­dons ut­släpp i Göteborg. Sam­ti­digt sä­ger han in­te ett ord om de myc­ket om­fat­tan­de och skad­li­ga die­sel­av­ga­ser­na från byg­get av Väst­län­ken, skri­ver Gö­te­borgs kul­tur- och mil­jö­arvs­för­e­ning, GKMA.

Mil­jö­zo­ner, 24/4 Kam­nes mil­jö­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och he­la Alliansen sit­ter i sam­ma båt och tillå­ter Väst­län­kens tio år långa för­ödan­de av­gas­ut­släpp från cir­ka 1,6 mil­jo­ner die­sel­driv­na last­bils­trans­por­ter plus ut­släp­pen från hund­ra­tals ar­bets­ma­ski­ner ne­re i de oli­ka ler- och bergs­schak­ten. En Väst­länk, som till rå­ga på allt har ne­ga­tiv sam­hälls­nyt­ta. Des­sa ut­släpp kom­mer att ge oö­ver­skåd­li­ga ska­dor på häl­sa och mil­jö. Kam­ne vet att det finns 48 så kal­la­de käns­li­ga verk­sam­he­ter såsom för­sko­lor, sko­lor, lek­plat­ser och vård­in­rätt­ning­ar i de om­rå­den som drab­bas av för­höj­da hal­ter av luft­för­ore­ning­ar på grund av Väst­länks­byg­get. Här finns många av de barn Kam­ne – och al­la vi and­ra – vill skyd­da från die­sel­av­ga­ser.

Väst­län­kens tio år långa för­ödan­de av­gas­ut­släpp från cir­ka 1,6 mil­jo­ner die­sel­driv­na trans­por­ter strun­tar Ulf Kam­ne (MP) i att näm­na

”I min värld är det mer värt att barn har rätt att an­das ren luft än att al­la bi­lar får kö­ra på pre­cis al­la ga­tor”, skri­ver Kam­ne. Han näm­ner att Göteborg på grund av luft­för­ore­ning­ar drab­bas av cir­ka 200 dödsfall per år, att det är risk för sjuk­do­mar i hjär­ta, kärl och lung­or. Han tar spe­ci­ellt upp die­sel­av­ga­ser­na som ”ger upp­hov till far­li­ga mäng­der kvä­ve­ox­i­der, som bi­drar till såväl bar­nast­ma, som hjärt- och kärl­sjuk­do­mar samt för­ti­dig död.”

Lin­nésta­den, som Kam­ne oro­ar sig för, är myc­ket rik­tigt en av fle­ra re­dan ut­sat­ta stads­de­lar som i dag har un­der­känd luft­kva­li­tet och som, om Väst­län­ken skul­le byg­gas, kom­mer att få yt­ter­li­ga­re över­skri­dan­den av kvä­ve­di­ox­id. Även fle­ra and­ra om­rå­den i cent­rum som i dag har god­känd luft­kva­li­tet kom­mer att få kraf­ti­ga över­skri­dan­den av gräns­vär­de­na för kvä­ve­di­ox­id un­der de tio år byg­get är tänkt att på­gå.

Till rå­ga på allt ställ­de mil­jö- och kli­mat­nämn­den – där Mil­jö­par­ti­et har ord­fö­ran­de­ska­pet (!) – in­te ett en­da krav på Tra­fik­ver­ket i dom­stols­för­hand­ling­ar­na om Väst­län­ken när det gäll­de ut­släp­pen från trans­por­ter och ar­bets­ma­ski­ner. Det en­da kra­vet ifrå­ga om luft­för­ore­ning­ar var att Tra­fik­ver­ket skul­le fi­nan­si­e­ra yt­ter­li­ga­re mät­ut­rust­ning!

Där­för, Ulf Kam­ne, und­rar vi hur du och Mil­jö­par­ti­et i Göteborg ser på det hot mot bar­nens och al­la and­ras häl­sa som die­sel­av­ga­ser­na från byg­get av Väst­län­ken ut­gör – om det blir av – jäm­fört med de ut­släpp du vill åt­gär­da med hjälp av mil­jö­zo­ner? Gö­te­borgs kul­tur- och mil­jö­arvs­för­e­ning GKMA, f d mil­jö­chef Gö­te­borgs stad GKMA, leg fy­si­o­te­ra­peut, ent­re­pre­nör ord­fö­ran­de i GKMA

Ar­kiv­bild: STEFAN BERG

LÖK PÅ LAXEN. Lin­nésta­den, som Ulf Kam­ne (MP) oro­ar sig för, har i dag un­der­känd luft­kva­li­tet och får, om Väst­län­ken skul­le byg­gas, yt­ter­li­ga­re kvä­ve­di­ox­id­ut­släpp, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.