Hur lågt kan man sjun­ka?

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD - Fat­tig Fö­re­ta­ga­re So­fia Nets­kar Jo­se­fin Zi­eg­ler Gö­ran Som­mer­born Kerstin Lid­beck

Blir så led­sen och be­svi­ken, vart är vi på väg här i Sve­ri­ge?

Har, ef­ter en otäck olyc­ka i unga år, en halv­si­dig pa­res. Hö­ger kropps­hal­va är för­la­mad. Di­rekt ef­ter olyc­kan kun­de in­te lä­kar­na ut­ta­la sig om huruvi­da jag skul­le över­le­va. Men ef­ter ha le­gat i ko­ma i fem vec­kor vak­na­de jag och har käm­pat mig till ett liv med kva­li­tet!

På grund av mitt han­di­kapp skatt. Och då är vi där vid cir­ka 15 000 kro­nor / må­nad i brut­to­lön. har jag an­sökt och be­vil­jats ett så kal­lat han­di­kappstill­stånd. Har haft det­ta till­stånd i närmare 40 år vil­ket är till stor hjälp när jag skall par­ke­ra min bil in­ne i stan.

I dag, när jag kom­mer ut till bi­len, vad upp­täc­ker jag då?

Jo, si­doru­tan på min bil har pang­ats och nå­gon har sträckt sig fram för att stjä­la kor­tet. Jag blev choc­kad och led­sen, bör­ja­de fat­tig lan­da­de på 12 000 kro­nor en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån och byg­ger på de­ras se­nas­te siff­ra (2016) för ett en­sam­hus­håll. Tro­ligt­vis lig­ger den­na siff­ra li­te hög­re i dag. re­por­ter SVT Ny­he­ter Väst re­dak­tions­chef SVT Ny­he­ter Väst grå­ta. Hur kan man sän­ka sig så lågt? För­u­tom en mas­sa jobb, po­li­san­mä­lan och kon­takt med tra­fik­nämn­den, så åker jag på en kost­nad.

Och då und­rar jag; vart tog den svens­ka he­dern vägen?

Be­hö­ver väl in­te ta­la om att kor­tet är spär­rat och stöl­den po­li­san­mäld. Göteborg schakt, be­kym­mer med si­d­o­stöd ”spon­ter”, be­kym­mer med le­ra, in­träng­an­de vat­ten, osäk­ra grund­för­hål­lan­den och mass­trans­por­ter av last­bi­lar med le­ra, som skall dum­pas nå­gon­stans! ”Den blir fär­dig när den blir fär­dig” Det kän­ner vi igen från Hal­land­sås­tun­neln!

Det är när­mast lö­je­väc­kan­de att en mil­jö­par­tist som Ulf Kam­ne de­bat­te­rar för bil­fria zo­ner i en stad, där han själv med­ver­kar till att cen­tra­la sta­den un­der minst ett ti­o­tal år kom­mer att va­ra scen för ett bygge, som ge­ne­re­rar en tung last­bil i mi­nu­ten al­la da­gar mel­lan 07.0021.00. Tra­fik­ver­ket vill kö­ra även på nat­ten!

Ar­kiv­bild: PAWOL FLATO / TT

LÅGT. I dag, när jag kom­mer ut till bi­len, vad upp­täc­ker jag då? Jo, si­doru­tan på min bil har pang­ats och nå­gon har sträckt sig fram för att stjä­la mitt han­di­kapp­till­stånd, skri­ver Gö­ran Som­mer­born.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.