Tum­men i ögat på Eri­trea

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD - Lars i Troll­hät­tan

Svens­ke med­bor­ga­ren Dawit Isaak har, om han fort­fa­ran­de le­ver, sut­tit fängs­lad i re­gi­men Eri­trea i 18 år. Fort­fa­ran­de ut­an rät­te­gång! Sve­ri­ge får in­te ens be­sö­ka den­ne fånge! Sve­ri­ge tror på tyst di­plo­ma­ti som en­bart gyn­nar den­na re­gim. Hur länge skall den­na flat­het fort­sät­ta?

Hur kan Sve­ri­ge och EU över­hu­vud­ta­get fort­sät­ta att ge bi­drag till en re­gim, med den­na syn på rätt­stän­kan­de och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter? Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter mås­te för­tyd­li­ga det­ta för EU:s högs­ta led­ning, som tyd­li­gen in­te för­stått all­va­ret i det­ta. Allt EU-bi­stånd till Eri­trea mås­te dras in ome­del­bart om in­te Dawit släpps fri ome­del­bart. Det­ta är det en­da språk de be­gri­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.