Ba­ra re­na fak­ta

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

till Gun­nar Ee­ne, 24/4 Tit­ta­ren Gun­nar Ene ifrå­ga­sät­ter en siff­ra som pre­sen­te­rats i SVT Ny­he­ter Väst gäl­lan­de fat­ti­ga ar­be­tan­de i Göteborg.

Siff­ran kom­mer från Jäm­lik­hets­rap­por­ten 2017 – skill­na­der i livs­vill­kor i Göteborg. Du kan hit­ta rap­por­ten på nä­tet om du vill för­dju­pa dig i käl­lan. Rap­por­ten vi­sar att av samt­li­ga per­so­ner mel­lan 20-64 år i Göteborg som ar­be­tar till­hör 16 pro­cent ka­te­go­rin ”ar­be­tan­de fat­ti­ga”. Det in­ne­bär att de le­ver på 60 pro­cent un­der den dis­po­nib­la me­di­a­nin­koms­ten (räk­na ihop al­la in­koms­ter, ta bort skatt).

I den här ka­te­go­rin finns in­te ba­ra fas­tan­ställ­da hel­tids­ar­be­ta­re ut­an det kan fin­nas per­so­ner som har del­tids­jobb, som de­lar ut re­klam, som är spring­vi­ka­ri­er och som han­kar sig fram mel­lan oli­ka jobb. Den dis­po­nib­la me­di­a­nin­koms­ten för en ar­be­tan­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.