Si­lar mygg sväl­jer ka­me­ler

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

Pro­ble­met med byg­get av Val­ky­ri­an på Li­se­berg, vi­sar med all önsk­värd tyd­lig­het hur cen­tra­la Göteborg kom­mer att upp­le­vas un­der ett even­tu­ellt Väst­länks­byg­ge! Jät­testo­ra ■ Ett in­lägg bör va­ra högst 1 200 ned­slag med mel­lanslag, gär­na kor­ta­re. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ten samt sät­ta ru­brik.

■ Du mås­te bi­fo­ga namn, adress och te­le­fon­num­mer. ■ In­lägg som in­ne­hål­ler an­grepp på namn­gi­ven per­son mås­te un­der­teck­nas med namn. In­sän­da ma­nus re­tur­ne­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.