För­sko­le­che­fen: ”Vi de­lar ab­so­lut

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Våld, hot, per­so­nal­ka­os och barn som lå­ses in har lett till en upp­sjö av an­mäl­ning­ar mot för­sko­lan. Ett stort an­tal för­äld­rar rik­tar skarp kri­tik mot den ak­tu­el­la för­sko­le­che­fen.

– Det är ett miss­lyc­kan­de, sä­ger för­sko­le­che­fen själv.

GP har i en om­fat­tan­de gransk­ning kun­nat be­rät­ta om en kom­mu­nal för­sko­la i väst­ra Göteborg där såväl för­äld­rar som and­ra upp­gifts­läm­na­re vitt­nar om per­so­nal­ka­os, barn som far il­la och ut­sätts för bå­de våld, hot och kränk­ning­ar.

En bild som på in­tet sätt är främ­man­de för den ak­tu­el­la för­sko­le­che­fen.

– Jag kän­ner igen de­lar av det och det är ock­så där­för vi har gjort för­änd­ring­ar. Det hand­lar om att kla­ra av för­sko­le­upp­dra­get och hur man job­bar som pe­da­go­gisk le­da­re i en barn­grupp. Det har in­te fun­ge­rat, sä­ger hon.

De för­änd­ring­ar che­fen pra­tar om be­står hu­vud­sak­li­gen i att all per­so­nal på den ak­tu­el­la av­del­ning­en akut har bytts ut. Ett be­slut som ock­så kri­ti­se­ras av många för­äld­rar.

– Det är väl­digt ovan­ligt att man gör nå­got så­dant, att man flyt­tar på ett helt ar­bets­lag. Det är en väl­digt speciell si­tu­a­tion och ing­et man gör i förs­ta ta­get, sä­ger för­sko­le­che­fen.

– Det har hand­lat om att vi haft ett ar­bets­lag som in­te har kla­rat av för­sko­le­upp­dra­get helt en­kelt.

Sam­ti­digt me­nar ett stort an­tal för­äld­rar att an­sva­ret för den upp­kom­na si­tu­a­tio­nen är för­sko­le­che­fens, då den­ne vid upp­re­pa­de till­fäl­len och un­der lång tid ska ha fått larm och in­di­ka­tio­ner på all­var­li­ga miss­för­hål­lan­den ut­an att age­ra.

– Jag har age­rat, bland an­nat ge­nom att jag har äs­kat me­del för att kun­na ta in mer re­sur­ser på av­del­ning­en. Jag har ock­så till­kal­lat spe­ci­al­pe­da­gog som har hand­lett per­so­na­len och haft psy­ko­log in­kopp­lad i ar­bets­la­get, sä­ger för­sko­le­che­fen.

Många för­äld­rar me­nar att si­tu­a­tio­nen bli­vit än vär­re se­dan all or­di­na­rie per­so­nal för­svann. De upp­le­ver ock­så att för­sko­le­che­fen skyl­ler ifrån sig och läg­ger all skuld på sin per­so­nal.

– Jag kan in­te ba­ra skyl­la på per­so­na­len, jag har ab­so­lut ett eget an­svar i det­ta. Jag kan för­stå att en del tyc­ker att det ta­git för lång tid, men nu har det hänt sa­ker som gjort att vi mås­te age­ra. Sen är det här kom­plext på det sät­tet att det tar tid in­nan man som för­sko­le­chef får syn på hur sa­ker och ting fun­ge­rar, sä­ger för­sko­le­che­fen.

En an­nan kri­tik, som samt­li­ga för­äld­rar som GP va­rit i kon­takt med för fram, är att de vid ota­li­ga till­fäl­len har lar­mat och haft mö­ten kring all­var­li­ga in­ci­den­ter – men att näs­tan all så­dan do­ku­men­ta­tion sak­nas. DEN BIL­DEN DE­LAS dock in­te av för­sko­le­che­fen.

– Det finns till­buds­rap­por­ter och man har rap­por­te­rat in de kränk­ning­ar som bar­nen va­rit med om.

När det gäl­ler de många an­mäl­ning­ar som kom­mit in till Skol­in­spek­tio­nen den se­nas­te ti­den läg­ger hon sig där­e­mot platt.

– Det är ett miss­lyc­kan­de. Vi de­lar ab­so­lut kri­ti­ken och mås­te er­kän­na att vi in­te har lyc­kats.

För­sko­le­che­fen sä­ger sig ba­ra kän­na till en av de två po­li­san­mäl­ning­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.