Åkla­gar­na yr­kar på livs­tid för Aki­lov

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

TERRORISTR­ÄTTEGÅNGEN: Åkla­gar­na yr­kar på la­gens sträng­as­te straff i ter­ro­rist­må­let mot Rakhmat Aki­lov. Nå­gon an­nan på­följd än fäng­el­se på livs­tid är ute­slu­ten, en­ligt dem. Så av­slu­ta­de åkla­gar­si­dan sin sam­man­fatt­ning av rät­te­gång­en i Stock­holms tings­rätt om då­det på Drott­ning­ga­tan i fjol.

Åkla­gar­si­dan yr­ka­de ock­så på att Aki­lov ald­rig ska få åter­vän­da till Sve­ri­ge ef­ter av­tjä­nat straff. Det finns inga förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter, ba­ra för­svå­ran­de, an­ser åkla­gar­si­dan.

– Det här är ett brott­mål om ter­ro­rism i sin mest up­pen­ba­ra form, sum­me­ra­de åkla­ga­ren Hans Ihr­man. (TT)

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.