Riks­da­gen vill lå­ta för­sva­ret ta över

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

POLITK: En ma­jo­ri­tet i riks­da­gens för­svars­ut­skott vill lå­ta För­svars­mak­ten ta över an­sva­ret från För­sva­rets ma­te­ri­el­verk (FMV) för att skö­ta och kom­plet­te­ra ma­te­ri­el som re­dan finns ute på för­ban­den. Det är en stor för­änd­ring – om den ge­nom­förs.

Sex av riks­da­gens åt­ta par­ti­er, al­la ut­om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et, står ba­kom det för­slag till till­kän­na­gi­van­de som för­vars­ut­skot­tet fö­re­slår att riks­da­gen ska rik­ta till re­ge­ring­en. Om re­ge­ring­en och den re­ge­ring som in­stal­le­ras ef­ter va­let i höst skul­le ta fas­ta på upp­ma­ning­en skul­le det in­ne­bä­ra nå­got av en åter­gång till vad som gäll­de fram till 2012. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.