195 mil­jo­ner ska kor­ta can­cerkö­er

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HÄL­SA: Re­ge­ring­en be­ta­lar ut 195 mil­jo­ner kro­nor till lands­ting­en. Peng­ar­na ska gå till att kor­ta vän­te­ti­der och mins­ka re­gi­o­na­la skill­na­der inom can­cer­vår­den.

För att få ta del av bi­dra­get be­höv­de lands­ting­en skic­ka in hand­lings­pla­ner som be­skri­ver hur in­fö­ran­det av de så kal­la­de stan­dar­di­se­ra­de vård­för­lop­pen ska ske.

Lands­ting­en kan se­na­re i år få yt­ter­li­ga­re 196 mil­jo­ner kro­nor i bi­drag. För att få ta del av de peng­ar­na ska lands­ting­en kun­na vi­sa att de har upp­fyllt kra­ven i årets över­ens­kom­mel­se. (TT)

18-åring döms för ”dick­pics”

BROTT: En 18-åring i Halmstad döms för sex­u­ellt ofre­dan­de ef­ter att ha skic­kat na­ken­bil­der, så kal­la­de dick­pics, till en an­nan per­son med ap­pen Snapchat, skri­ver Hal­lands­pos­ten.

Mot­ta­ga­ren, som in­te ef­ter­frå­gat bil­der­na, po­li­san­mäl­de hän­del­sen.

Man­nen döms sam­ti­digt för brott mot kniv­la­gen och ofre­dan­de, för and­ra hän­del­ser i vint­ras.

Han har er­känt samt­li­ga brott och döms till dags­bö­ter. Han ska dess­utom be­ta­la 7 000 kro­nor i ska­de­stånd till per­so­nen som fick bil­der­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.