Fler ska kun­na va­ra för­äld­ra­le­di­ga

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

PO­LI­TIK: Nu ska fler kun­na nytt­ja för­äld­ra­för­säk­ring­en och va­ra hem­ma med barn. Re­ge­ring­en har fat­tat be­slut om en lagråds­re­miss i frå­gan att gö­ra det möj­ligt för and­ra än bar­nets vård­nads­ha­va­re att va­ra för­äld­ra­le­di­ga.

För­äld­rar fö­reslås nu kun­na över­lå­ta da­gar med för­äld­ra­pen­ning även till sam­bos, vil­ket öpp­nar upp för så kal­la­de stjärn­fa­mil­jer med en tred­je el­ler fjär­de för­äl­der. Det­ta ef­ter ett för­slag från en ut­red­ning som läm­na­des in till re­ge­ring­en i de­cem­ber. Ti­di­ga­re har det bland an­nat ställts krav på gif­ter­mål för att kun­na ta del av för­äld­ra­pen­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.