Kri­ti­ken”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

som gjorts mot verk­sam­he­ten. Det hand­lar om en si­tu­a­tion där ett barn låsts in av per­so­nal och för­sko­le­che­fen be­kräf­tar att hon po­lis­för­hörts i ären­det. DET ÄR OCK­SÅ den hän­del­sen för­sko­le­che­fen hän­vi­sar till kring si­na eg­na upp­gif­ter om att per­so­nal ut­satt barn för psy­kiskt och fy­siskt våld.

– Det hand­lar bland an­nat om hän­del­sen med ett barn som blev in­låst, det kan man sä­ga är bå­de fy­siskt och psy­kiskt våld. Ut­i­från det som hän­de ver­kar det ock­så som att det kan ha fö­re­kom­mit att man an­vänt sig av en så­dan här me­tod ti­di­ga­re, sä­ger hon. ■ För­sko­lan an­mäl­des till Skol­in­spek­tio­nen re­dan un­der hös­ten 2016. Den an­mä­lan ut­red­des se­dan av kom­mu­nen. ■ Ba­ra se­dan i mit­ten av mars i år har för­sko­lan an­mälts till Skol­in­spek­tio­nen yt­ter­li­ga­re sex gång­er.

■ Därut­ö­ver har för­sko­lan ock­så po­li­san­mälts två gång­er un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.