Kro­gar får ha öp­pet läng­re

Göteborgs-Posten - - NYHETER - ETEZAZ YOUSUF etezaz.yousuf@gp.se

Det blev ja till se­na­re öp­pet­ti­der på kro­gen även på fre­dags­kväl­lar när frå­gan kom upp un­der går­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Det är po­si­tivt att gö­te­bor­gar­na nu kan ta del av sta­dens natt­liv än­nu läng­re, sa He­le­ne Oden­jung (L).

En­ligt ett be­slut som kom­mun­full­mäk­ti­ge fat­ta­de 2012 har sta­dens natt­liv haft möj­lig­het att ha öp­pet till kloc­kan 05 på lör­da­gar, men ba­ra till kloc­kan 03 på fre­da­gar. Nu är det slut på det.

En bred ma­jo­ri­tet i full­mäk­ti­ge sa på tors­da­gen ja till att krö­gar­na nu kan stänga så sent som kloc­kan 05 he­la hel­gen.

– Po­li­sen gör i dag en an­nan be­döm­ning än 2012, och då är det rim­ligt att åter­gå till kloc­kan 05. Sta­dens nö­jes­liv är en vik­tig kom­po­nent nu när sta­den väx­er, sa An­nSo­fie Her­mans­son (S), i ta­lar­sto­len. HON FICK MED­HÅLL från Hampus

Mag­nus­son (M).

– Det är ab­surt att 05-ti­der­na är tillåt­na i Stock­holm och Mal­mö, men in­te i nö­jessta­den Göteborg. Vux­na gö­te­bor­ga­re kan själ­va be­stäm­ma när de ska hem.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas sam­ar­bets­part­ners i Väns­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et mot­sat­te sig be­slu­tet. Man me­nar att se­na­re­lagd stäng­ning kom­mer att in­ne­bä­ra ökat våld och ett bak­slag för folk­häl­san.

– Jag tror att öka­de för­sälj­nings­ti­der ökar an­de­len al­ko­hol som in­tas, och där­med ökar vål­det, sa Ka­rin Plei­jel (MP).

– Ann-So­fie Her­mans­son sä­ger att krö­gar­na är an­svars­ful­la i Göteborg, det är vi eni­ga om. Men pro­ble­men finns in­te på kro­gar­nas in­si­da, ut­an ut­an­för. Det är där slags­må­len sker, sa Ann Karls­son (V). LI­BE­RA­LER­NA, SOM VA­RIT dri­van­de i frå­gan, häv­dar att de ti­di­ga­re stäng­nings­ti­der­na har bi­dra­git till att fler svart­klub­bar bör­jat be­dri­va sin verk­sam­het i sta­den.

– Vi var­na­de för vad som skul­le hän­da. Att fes­ten skul­le flyt­ta ut. Om vi tit­tar i back­spe­geln ser vi att vi fick rätt, sa He­le­ne Oden­jung (L).

Men i hös­tas skrev So­ci­al re­surs­för­valt­ning i ett ytt­ran­de att det

”Jag tror att öka­de för­sälj­nings­ti­der ökar an­de­len al­ko­hol som in­tas, och där­med ökar vål­det” KA­RIN PLEI­JEL (MP).

sak­na­des grund för på­stå­en­det om sam­band mel­lan stäng­nings­ti­der och svart­klub­bar.

Även po­li­sen har i ett ti­di­ga­re svar ut­tryckt att den ti­di­ga­re be­gräns­ning­en av ti­der­na in­te fått nå­gon sär­skild ef­fekt i form av att svart­klub­bar­na ökat. FÖR­SLA­GET RÖS­TA­DES ige­nom med 60 rös­ter emot 40. I full­mäk­ti­ges be­slut in­går även att so­ci­al re­surs­nämnd om två år ska gö­ra en ut­vär­de­ring och föl­ja upp kon­se­kven­ser­na av be­slu­tet.

Bild: RO­BIN ARON

SE­NA­RE STÄNG­NING. Nu ska kro­gar­na tillå­tas ha öp­pet läng­re även på fre­da­gar­na. ”Det är ab­surt att 05-ti­der­na är tillåt­na i Stock­holm och Mal­mö, men in­te i nö­jessta­den Göteborg”, sä­ger Hampus Mag­nus­son (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.