Nya p-plat­ser vid Salt­hol­men

Göteborgs-Posten - - NYHETER - ETEZAZ YOUSUF ETEZAZ YOUSUF etezaz.yousuf@gp.se

Par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen är an­strängd för många bo­en­de i Söd­ra skär­går­den. Där­för be­slu­ta­de pol­ti­ker­na i går att ut­ö­ka an­ta­let p-plat­ser på Salt­hol­men.

– Det är en si­tu­a­tion som skil­jer sig från många and­ras var­dag, sa Sha­h­baz Khan (S).

GP har ti­di­ga­re i fle­ra om­gång­ar ti­di­ga­re skri­vit om si­tu­a­tio­nen på Salt­hol­men, som un­der lång tid va­rit ett pro­blem för de bo­en­de i Söd­ra skär­går­den. In­te minst un­der som­ma­ren när skär­gårds­bor­na tving­as kon­kur­re­ra med bad­gäs­ter om de be­grän­sa­de p-plat­ser­na.

– Det här är en frå­ga som va­rit olöst all­de­les för länge, och som rör många män­ni­skors var­dag, kon­sta­te­ra­de Sha­h­baz Khan (S) i ta­lar­sto­len.

Han på­ta­la­de att skär­gårds­bor­nas si­tu­a­tion skil­jer sig från många and­ras i sta­den.

– Det är ing­en slut­des­ti­na­tion som man par­ke­rar på, ut­an en by­te­s­punkt, sa Sha­h­baz Khan.

För­sla­get in­ne­bar del­vis att man ska un­der­lät­ta par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen för bo­en­de i skär­går­den ge­nom att om­vand­la båt­plat­ser vid Salt­hol­men till p-plat­ser.

Full­mäk­ti­ge tog med bred enig­het be­slut om att gå vi­da­re med för­sla­get. Det be­ty­der att man inom kort blir yt­ter­li­ga­re 70 p-plat­ser vid Salt­hol­men.

– Det här in­ne­bär att man snabbt kan kom­ma till­rät­ta pro­ble­men med ett an­tal enk­la lös­ning­ar, sa Hampus Mag­nus­son (M).

Full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de även att ge Gö­te­borgs Stads Par­ke­rings AB i upp­drag att ut­re­da hur man kan ta fram yt­ter­li­ga­re par­ke­rings­plat­ser på Salt­holms­ga­tan och Vi­ke­bac­ken.

Un­der omröstning­en upp­stod en nå­got för­vir­rad si­tu­a­tion i sa­len.

I kom­mun­sty­rel­sens för­slag fanns en punkt om att Göteborg Stads Par­ke­rings AB ska av­vak­ta att gö­ra pri­sänd­ring­ar för p-plat­ser­na i Salt­hol­men och Lång­e­drag. Nå­got som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mot­sät­ter sig. VISS FÖRVIRRING UPP­STOD när det vi­sa­de sig att par­ti­med­lem­mar­na ha­de glömt att yr­ka på sitt eget för­slag, och tving­a­des rös­ta på kom­mun­sty­rel­sens i stäl­let.

– Det mås­te va­ra P-bo­la­get som be­stäm­mer här, det är de­ras upp­gift att be­stäm­ma pri­ser­na. Men det är verk­li­gen ing­en stor frå­ga för oss, det vik­ti­gas­te är att det här gick ige­nom, för­kla­rar Sha­h­baz Khan ef­ter omröstning­en.

Hampus Mag­nus­son hål­ler in­te med om att det är P-bolagets sak att av­gö­ra, men är nöjd att man även lyc­ka­des rös­ta ige­nom den punk­ten.

– Kom­mun­full­mäk­ti­ge är det högst be­slu­tan­de or­ga­net som kan för­hand­la fram det här be­slu­tet. Se­dan är det ju så att vi fick med oss en for­mell tab­be.

Han po­äng­te­rar att kväl­lens be­slut in­te är till­räck­ligt. Ut­an att man mås­te ta till and­ra, lång­sik­ti­ga, åt­gär­der om man få bukt med pro­ble­men.

– Det lång­sik­ti­ga spå­ret för oss är bo­en­de­plat­ser, sä­ger Sha­h­baz Khan.

Full­mäk­ti­ge tog med bred enig­het be­slut om att gå vi­da­re med för­sla­get

Bild: JONAS LINDSTEDT

FÖR­BÄTT­RING. Nu ska par­ke­rings­möj­lig­he­ter­na för bo­en­de i skär­går­den för­bätt­ras med fler par­ke­rings­plat­ser vid Salt­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.