Alliansen krä­ver en ha­ve­ri­ut­red­ning

Göteborgs-Posten - - NYHETER - AN­NA EKSTRÖM VALDEMAR LÖNNROTH an­na.ek­strom@gp.se Valdemar.Lonn­roth@gp.se

Hon gif­tes bort som tolvå­ring, ut­an att myn­dig­he­ter­na grep in. Hon våld­togs och blev mam­ma. Nu vill Alliansen in­fö­ra en ”Aman­da­kom­mis­sion”, en ha­ve­ri­ut­red­ning, för att skär­pa sta­dens ar­be­te mot he­ders­för­tryck.

– Det är ett så gi­gan­tiskt svek från samhällets si­da. Vi mås­te sä­ker­stäl­la att det in­te hän­der igen, sä­ger He­le­ne Oden­jung (L).

I en rad ar­tik­lar har GP be­rät­tat om Aman­da från Göteborg. 12 år gam­mal gif­tes hon bort till en vux­en man i Irak, våld­togs och blev mam­ma. Se­dan förlorade hon vård­na­den över bar­nen till sin våld­täkts­man.

GP har av­slö­jat hur svens­ka myn­dig­he­ter har svi­kit Aman­da. Ut­red­ning­ar gjor­des om barn­miss­han­del och barn­våld­täkt och sko­lan sig­na­le­ra­de om att hon for il­la. Men ing­en grep in och hon för­des ut ur lan­det mot sin vil­ja.

– Att hon bod­de i Sve­ri­ge och blev bort­gift som tolvå­ring och se­dan kom­mer till­ba­ka och fö­der två barn på Öst­ra sjuk­hu­set när hon skul­le ha gått i mel­lan­sta­di­et är ett så gi­gan­tiskt svek, att vi från samhällets si­da in­te age­ra­de, sä­ger kom­mu­nal­rå­det He­le­ne Oden­jung (L). GE­NOM KOM­MIS­SIO­NEN VILL Alliansen sä­ker­stäl­la att Gö­te­borgs stad i fram­ti­den in­te bris­ter i sitt ar­be­te mot he­ders­re­la­te­rat för­tryck och att fler in­te når sam­ma öde som Aman­da. Det hand­lar om att, i sam­råd med den na­tio­nel­la sam­ord­na­ren mot he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck, sä­ker­stäl­la att rätt kom­pe­tens finns i kom­mu­nen, kom­pe­tens­hö­jan­de utbildning och att be­rörd per­so­nal i kom­mu­nen in­te blun­dar, ut­an tar job­bi­ga kon­flik­ter.

– Vi mås­te sä­ker­stäl­la att vi har rätt kun­ska­per för att se var­nings­sig­na­ler. Många gång­er be­hö­ver även lä­ra­re och rek­to­rer få stöd i att ele­ver­na

Fak­ta: För­sla­gen

■ ”Aman­da­kom­mis­sio­nen” är en del i en rad för­slag från Alliansen på hur sta­dens ar­be­te mot he­ders­för­tryck och vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism kan stär­kas.

■ Ann-So­fie Her­mans­son (S) har å sin si­da lagt för­slag om att stads­led­nings­kon­to­ret ska få i upp­drag att ut­veck­la och för­stär­ka sin sam­ver­kan med sam­ord­nar­na mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism och he­ders­för­tryck på so­ci­al re­surs­för­valt­ning, för att sä­ker­stäl­la en bätt­re om­världs­be­vak­ning i des­sa frå­gor.

■ För­sla­gen ska upp till be­slut i kom­mun­sty­rel­sen. in­te kan få un­dan­tag i id­rot­ten och man får in­te pas­sa si­na små­sys­kon på skol­tid, sä­ger He­le­ne Oden­jung.

– Om man bör­jar ge någ­ra dis­pens svi­ker man det bar­net.

Alliansen vill även se ett lo­kalt el­ler regionalt stöd­cen­t­rum dit per­so­ner som ut­sätts för he­ders­re­la­te­rat för­tryck kan vän­da sig, och fö­re­slår att stads­led­nings­kon­to­ret ut­re­der sa­ken.

I da­gar­na rap­por­te­ra­de GP om att skol­per­so­nal i Tyn­ne­red var­nar för att det var­dag­li­ga he­ders­för­tryc­ket har ökat, och att det drab­bar allt yng­re barn, ibland re­dan i för­sko­le­ål­dern. Det hand­lar om barn som kon­trol­le­rar varand­ra och be­rät­tar för fa­mil­jen om nå­gon um­gås med fel per­so­ner, och vux­na som in­te tillå­ter att bar­nen um­gås med barn av an­nat kön. FÖR­RA ÅRET BE­RÄT­TA­DE ock­så GP att he­ders­för­tryc­ket ökar bland barn och unga i Sve­ri­ge.

Ann-So­fie Her­mans­son (S) är ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. Hon vill se en bätt­re om­världs­be­vak­ning när det gäl­ler he­ders­för­tryck. Där­för har hon lagt ett för­slag om en för­stärkt sam­ver­kan mel­lan sam­ord­na­ren mot he­ders­för­tryck och so­ci­al re­surs­för­valt­ning.

På frå­gan vad hon tyc­ker om för­sla­get om en ha­ve­ri­ut­red­ning sä­ger Her­mans­son.

– Det är väl­kom­met att bor­gar­na änt­li­gen sä­ger nå­got i den här frå­gan. Men jag tyc­ker ty­värr in­te de kla­rar av SVEK. ”Vi mås­te sä­ker­stäl­la att det in­te hän­der igen,” sä­ger He­le­ne Oden­jung (L). att stå upp för stans de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per, sä­ger kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­den och me­nar att Al­li­ans­för­sla­get in­te tyd­ligt tar ställ­ning för be­slu­tet att stäl­la in sam­ta­let kopp­lat till vis­ning­en av fil­men Bur­ka Songs 2.0 som GP skri­vit om ti­di­ga­re.

När det gäl­ler själ­va för­sla­gen sä­ger hon:

– Man sä­ger gans­ka klo­ka sa­ker tyc­ker jag, bå­de om det he­ders­re­la­te­ra­de för­tryc­ket och den vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­men. Men det är in­te myc­ket nytt. Sta­den ar­be­tar re­dan kraft­fullt med frå­gan – det är mer sam­ord­ning och sam­ver­kan som be­hövs, in­te fler ut­red­ning­ar.

Men här är väl kon­kre­ta för­slag, till ex­em­pel ett stöd­cen­t­rum?

– Ja, och det här Aman­da­fal­let är bå­de upp­rö­ran­de och be­hö­ver ut­re­das mer. Bor­gar­na sä­ger att de vill ha en kom­mis­sion, men in­te vem som ska till­sät­ta den el­ler hur den ska ar­be­ta. Men jag är öp­pen för att ta tag i de här frå­gor­na kon­kret. För det är mer action i verk­lig­het som be­hövs, in­te fler mö­ten och rap­por­ter.

Ar­kiv­bild: KENT HALLGREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.