Po­li­ser cyklar bort stres­sen på led­nings­cen­tra­len

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Se­dan en kort tid till­ba­ka kan poliserna på re­gi­o­na­la led­nings­cen­tra­len cyk­la – sam­ti­digt som de pra­tar med an­mä­la­re via 112 el­ler le­der ar­be­tet på fäl­tet. På po­lishu­set i Göteborg tes­tas ett an­tal nya mo­tions­sto­lar.

– Po­li­sens led­nings­cen­tral, Ric­kard.

Fing­rar­na smatt­rar på tan­gen­ter­na un­der ti­den som Ric­kard Sas­sen­berg, grupp­chef på po­li­sens re­gi­o­na­la led­nings­cen­tral (RLC), stäl­ler följd­frå­gor till en an­mä­la­re. Sam­ti­digt tram­par föt­ter­na i ett jämnt tem­po un­der skriv­bor­det.

Han sit­ter på en av po­li­sens nya mo­tions­sto­lar, som tes­tas på RLC i Göteborg se­dan ett drygt halv­år till­ba­ka. Tan­ken är att fö­re­byg­ga ohäl­sa i det stil­la­sit­tan­de ar­be­tet på led­nings­cen­tra­len och po­li­sens kon­takt­cen­ter.

Ope­ra­tö­rer­na på RLC sva­rar på med­bor­gar­nas sam­tal som kom­mer in via 112, in­ter­vju­ar an­mä­lar­na om vad som har hänt, re­gi­stre­rar ären­den och skic­kar ut patrul­ler. Se­dan le­der de ar­be­tet ge­nom ra­di­o­kom­mu­ni­ka­tion med poliserna ute på fäl­tet. NÄR DE NYA cy­kel­sto­lar­na kom till RLC möt­tes de av stor en­tu­si­asm och led­de till spon­ta­na täv­ling­ar på kvälls­pas­sen.

– På sto­lar­na går det att se vil­ken di­stans man har cyk­lat. Vi läm­na­de in siff­ror­na till en kol­le­ga som sam­man­ställ­de vil­ka som ha­de cyk­lat längst in­di­vi­du­ellt och i grupp, sä­ger Ric­kard Sas­sen­berg.

Vem vann täv­ling­en?

– Ja, det var ju jag då. Det har bli­vit någ­ra mil.

Det går att stäl­la in hur myc­ket mot­stånd det ska va­ra i cy­kel­sto­len. Men tan­ken är in­te att cyklan­det på job­bet ska va­ra ett högin­ten­sivt trä­nings­pass.

– Nej, det blir kons­tigt om man flå­sar an­mä­la­ren i örat.

Hå­kan Lid­berg är sek­tions­chef på RLC i Göteborg och fick syn på cy­kel­sto­lar­na när han var på be­sök i en an­nan po­lis­re­gi­on.

– I Näs­sjö var det en för­un­der­sök­nings­le­da­re som cyk­la­de på en av sto­lar­na och sam­ti­digt satt med an­mäl­ning­ar och gav di­rek­tiv. Det såg väl­digt spän­nan­de ut, så jag läs­te på li­te om det, sä­ger Hå­kan Lid­berg. I OCH MED att man rör mer på sig un­der ar­bets­da­gen ökar kre­a­ti­vi­te­ten och stress­han­te­ring­en, även min­net för­bätt­ras, en­ligt forsk­ning­en. Sto­lar­na är tänk­ta att fun­ge­ra som ett kom­ple­ment till an­nan fy­sisk ak­ti­vi­tet som man bör äg­na sig åt när man har ett stil­la­sit­tan­de ar­be­te. Det blir lå­gin­ten­siv mo­tion som kan jäm­fö­ras med att gå i trap­por­na i stäl­let för att ta his­sen. IN­NE OCH CYKLAR. Fy­ra cy­kel­sto­lar tes­tas just nu hos po­li­sen i Göteborg.

– När vi till ex­em­pel har en in­sats och job­bar i ra­di­o­sam­band med ett an­tal patrul­ler. Då sit­ter man myc­ket och log­gar upp­gif­ter och är in­te så of­ta i sam­tal. Det är ett till­fäl­le som pas­sar bra att ha li­te fy­sisk ak­ti­vi­tet med låg ener­gi igång.

Näs­ta steg blir att föl­ja upp och ut­vär­de­ra för att se om man ska fort­sät­ta, even­tu­ellt med fler mo­del­ler än de fy­ra som finns i dags­lä­get. EN­LIGT RIC­KARD SAS­SEN­BERG på RLC har sto­lar­na va­rit upp­skat­ta­de bland kol­le­gor­na och han tror att det finns sto­ra häl­so­för­de­lar. Dock ver­kar ny­he­tens be­hag ha lagt sig en aning.

– I bör­jan an­vän­des de jät­te­myc­ket. Men den se­nas­te ti­den har det är­ligt ta­lat in­te bli­vit så myc­ket. En har för­svun­nit till en an­nan av­del­ning och en an­nan har bör­jat gniss­la så att det lå­ter för myc­ket.

Bild: THO­MAS JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.