Ska­par ny tek­nik mot näts­ko­ja­re

Göteborgs-Posten - - NYHETER - LI­SA HENRICSON 031-86 84 24 li­sa.henricson@gp.se

Fö­re­ta­get Talk­pool i Kungs­bac­ka ut­veck­lar en lös­ning som ska gö­ra det svå­ra­re för be­dra­ga­re på nä­tet. Och ock­så kan bi­dra till att mind­re ak­tö­rer kan slå sig in på an­nons­mark­na­den där Goog­le och Fa­ce­book i dag do­mi­ne­rar.

Talk­pool har an­ställ­da i fle­ra världs­de­lar och hu­vud­kon­to­ret lig­ger i Schweiz. Men en del av den tek­nis­ka ut­veck­ling­en sker på kon­to­ret i Kungs­bac­ka där tek­nik­che­fen Stefan Lindgren, som bor i Vall­da, har sin fas­ta plats. Här­i­från job­bar hans team med ett in­ter­na­tio­nellt pro­jekt i tek­ni­kens fram­kant. SYF­TET ÄR ATT ut­veck­la ett mer sä­kert och au­to­ma­ti­se­rat sy­stem för trans­ak­tio­ner på in­ter­net.

Pro­jek­tet ”Jo­or­schain” byg­ger på så kal­lad block­ked­je­tek­nik som Stefan Lindgren en­kelt be­skri­ver som en bok­fö­rings­bok med sal­do och in­for­ma­tion. Sy­ste­met är helt trans­pa­rent och det går in­te att änd­ra i pro­gram­bloc­ken i ef­ter­hand ut­an att nå­gon kan se det.

– Tek­ni­ken är yt­ter­li­ga­re en di­men­sion på in­ter­net. Det bör­ja­de med att vi skic­ka­de med­de­lan­den, se­dan kom han­del och so­ci­a­la me­di­er. Där­ef­ter att sa­ker upp­kopp­las och nu trans­ak­tio­ner, sä­ger han.

Be­dra­ga­re på nä­tet är fram­för allt ett stort pro­blem i ut­veck­lings­län­der där in­vå­nar­na in­te har möj­lig­het att be­ta­la med bank­kort el­ler and­ra be­tal­nings­me­to­der på in­ter­net. Istäl­let är det en­da som finns te­le­fo­ner­nas kon­tant­kort och ko­der. Men många sko­ja­re häv­dar att per­so­ner in­gått även and­ra av­tal och töm­mer kon­tant­kor­ten på peng­ar.

– Med block­ked­je­tek­nik kan man bätt­re han­te­ra trans­ak­tio­ner­na. Ef­tersom allt spa­ras kan man se om du har gått med på en pre­nu­me­ra­tion el­ler in­te.

”Med block­ked­je­tek­nik kan man bätt­re han­te­ra trans­ak­tio­ner­na. Ef­tersom allt spa­ras kan man se om du har gått med på en pre­nu­me­ra­tion el­ler in­te.” STEFAN LINDGREN Tek­nik­chef på Talk­pool

TEK­NI­KEN KAN ÄVEN va­ra till stor hjälp för an­non­sö­rer som i dag har pro­blem med att be­dra­ga­re fej­kar an­nonsk­lick med hjälp av ro­bo­tar, vil­ket le­der till att fö­re­ta­gen får be­ta­la för upp­märk­sam­het de in­te har fått. Men det går att hit­ta möns­ter för att ta re­da på om det är en rik­tig män­ni­ska el­ler ro­bot som klic­kat.

I sy­ste­met går det ock­så att läg­ga in det som kal­las smar­ta kon­trakt, som au­to­ma­tiskt skö­ter till ex­em­pel vill­kor och ut­be­tal­ning­ar.

– Ex­em­pel­vis om du ska kö­pa nå­got på nä­tet kan det va­ra osä­kert om du ska be­ta­la först el­ler vän­ta tills du fått pa­ke­tet. Men ge­nom smar­ta kon­trakt kan bå­da skic­ka sam­ti­digt och kon­trak­tet hål­ler koll på om vill­ko­ren upp­fyllts el­ler in­te, sä­ger Stefan Lindgren.

Han tror att lös­ning­en även kan ge fler ak­tö­rer chans att ta stör­re plats på an­nons­mark­na­den.

– I dag har någ­ra få spe­la­re oligo­pol ef­tersom de står för för­tro­en­det. Men nu finns ett al­ter­na­tivt sy­stem som kom­mer att va­ra till­för­lit­ligt och en struk­tur som gör att man slip­per mel­lan­hän­der.

I prak­ti­ken är det en app som kom­mer att lan­se­ras grad­vis, med start i Afri­ka i som­mar. Stefan Lindgren räk­nar med att den kom­mer att va­ra fullt ut­veck­lad i slu­tet av året.

Bild: LI­SA HENRICSON

IN­TER­NA­TIO­NELLT. Stefan Lindgren, tek­nik­chef på Talk­pool, tyc­ker att det är prak­tiskt att ha kon­to­ret nä­ra me­dan de an­ställ­da job­bar värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.