Kung­en slår re­kord

Göteborgs-Posten - - NYHETER - DA­NI­EL MARTINSSON

Kung Carl XVI Gustaf har sla­git ett hi­sto­riskt re­kord. Med 44 år och 223 da­gar är han den re­gent i Sve­ri­ges histo­ria som sut­tit längst på tro­nen – och slår det ti­di­ga­re re­kor­det från 1300-ta­let. Men än har han en bit kvar till den brit­tis­ka drott­ning­ens ni­vå.

Carl XVI Gustaf till­träd­de den 15 sep­tem­ber 1973, då far­far Gustaf VI Adolf gick bort. Den nye kung­en var då ba­ra 27 år gam­mal, och or­sa­ken till att en ge­ne­ra­tion hop­pats över var att fa­dern dött i en fly­go­lyc­ka 1947.

Man får gå till­ba­ka än­da till 1300-ta­let för att hit­ta en li­ka lång­va­rig mo­nark – Mag­nus Eriks­son var ba­ra tre år gam­mal när han ärv­de tro­nen 1319 och se­dan re­ge­ra­de till 1364 då han stör­ta­des. SIFF­RAN FÖR MAG­NUS Eriks­sons re­ge­rings­tid har ta­gits fram i sam­ar­be­te med Rik­sar­ki­vet. Ho­vets in­for­ma­tions­sek­re­te­ra­re Ire­ne Be­er­te­ma Ström­mer be­rät­tar att man bör­ja­de få frå­gor om äm­net re­dan i fjol.

– Det var många som ha­de bör­jat räk­na på sa­ken, och då vil­le vi själ­va ta re­da på vil­ken dag det in­föll, för­kla­rar hon. DET BLIR DOCK ing­et spe­ci­ellt fi­ran­de för kung­ens del, som just nu är på hem­re­sa ef­ter ett fy­ra da­gar långt of­fi­ci­ellt be­sök i Ja­pan.

– Ho­vet kom­mer att be­rät­ta om det här på hem­si­dan och i so­ci­a­la me­di­er, men kung­en gör ing­et sär­skilt för att upp­märk­sam­ma det­ta. Han ar­be­tar på som van­ligt, sä­ger Be­er­te­ma Ström­mer.

Rik­sar­ki­vet har ut­gått från de da­tum när ny­val­da kung­ar hyl­la­des vid Mo­ra ste­nar, som var tra­di­tio­nen un­der me­del­ti­den.

– Det­ta sker den 8 ju­li 1319. Näs­ta kung hyl­la­des se­dan den 15:e feb­ru­a­ri 1364, be­rät­tar

Kung Carl XVI Gustaf hål­ler sitt trontal för re­pre­sen­tan­ter för Sve­ri­ges folk i riks­sa­len på Stock­holms slott den 19 sep­tem­ber 1973.

REKORDKUNG.

Hen­rik Klac­ken­berg, stats­he­ral­di­ker på Rik­sar­ki­vet.

Hyll­ning­ar­na vid Mo­ra ste­nar finns be­lag­da i krö­ni­kor och be­rät­tan­de käl­lor. Dess­utom finns ett do­ku­ment från 1364, som är det älds­ta be­läg­get för när den nye kung­en upp­trä­der som kung. Carl XVI Gustaf fick ock­så se det­ta do­ku­ment när Rik­sar­ki­vets 400-års­ju­bi­le­um upp­märk­sam­ma­des ny­li­gen.

– Kung­en tyck­te det var in­tres­sant, men han gör ing­en stor af­fär av det här. Han tar det lugnt, sä­ger Klac­ken­berg. MEN KUNG CARL Gustaf har en bit kvar till re­kor­den hos ett par and­ra lång­li­va­de kol­le­gor i de ut­länds­ka kung­a­hu­sen: Dan­marks Mar­gret­he II har va­rit re­gent se­dan 14 ja­nu­a­ri 1972 och är allt­så in­ne på sitt 47:e år. Kung Bhu­mi­bol i Thai­land hann va­ra mo­nark i 70 år in­nan han av­led 2016. Men av nu le­van­de mo­nar­ker slår ing­en Stor­bri­tan­ni­ens Eli­za­beth I I, som sut­tit på tro­nen i he­la 66 år – och är vid 92 års ål­der still go­ing strong. ■ Kung­ens far­fars far Gustaf V, som till­träd­de 1907, var kung i he­la 42 år och 325 da­gar in­nan han av­led 1950. Hans tid som re­gent in­ne­bar ge­nom­brot­tet för röst­rät­ten och den par­la­men­ta­ris­ka de­mo­kra­tin.

■ Även far­fars far­far Oscar II, blev lång­li­vad med si­na 35 år och 81 da­gar mel­lan 1872–1907. Hans re­gent­tid kän­ne­teck­nas bland an­nat av att uni­o­nen mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge, som va­rat se­dan 1814, upp­lös­tes 1905.

■ Gustav Va­sa re­ge­ra­de i 37 år och 115 da­gar 1523–1560, men var dess­förin­nan ock­så riks­fö­re­stån­da­re un­der knappt två år. Un­der hans re­gent­tid sam­la­des det ti­di­ga­re Kung­ens far­fars far Gustaf V.

FÖ­RE­TRÄ­DA­RE.

splitt­ra­de ri­ket un­der en stark central­makt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.