Tu­sen­tals bi­lar ris­ke­rar kör­för­bud

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Vet du när din bil ska be­sik­ti­gas? Från och med 20 maj gäl­ler nya reg­ler och Trans­port­sty­rel­sen var­nar nu för att många bi­lar ris­ke­rar kör­för­bud om ägar­na vän­tar för länge.

Det är in­te läng­re den sista siff­ran i re­gi­stre­rings­num­ret som av­gör när det är dags för be­sikt­ning. De nya reg­ler­na som trä­der i kraft 20 maj in­ne­bär att många bi­lar ska be­sik­ti­gas ti­di­ga­re än fö­re­gå­en­de år, vil­ket gör att al­la de som vän­tar till sista se­kun­den ris­ke­rar att mis­sa sitt da­tum.

”Att va­ra sent ute med be­sikt­ning­en den här gång­en kan få kon­se­kven­ser ef­tersom det är ovan­ligt många for­don som ska in sam­ti­digt”, skri­ver An­ders Gun­ne­ri­us­son, ut­re­da­re på Trans­port­sty­rel­sen. BA­RA RUNT 127 000 av de över 300 000 bi­lar som ris­ke­rar kör­för­bud från och med maj är be­sik­ti­ga­de. I Stock­holm hand­lar det om över 45 600 bi­lar, i Väst­ra Gö­ta­land 28 455 och i Skå­ne 23 000 bi­lar som ris­ke­rar kör­för­bud näs­ta må­nad. I Norr­bot­ten, Väs­ter­bot­ten och Väs­ter­norr­land hand­lar det om runt 4 000 hit­tills obe­sik­ti­ga­de bi­lar var­de­ra. DE NYA REG­LER­NA in­ne­bär även att lan­dets drygt 16 000 A-trak­to­rer ska kon­troll­be­sik­ti­gas. Än så länge har ba­ra drygt 1300 av des­sa be­sik­tats.

Får du kör­för­bud på bi­len in­ne­bär det att man en­dast får kö­ra från par­ke­ring­en till en bil­be­sikt­ning, ut­an om­vä­gar.

På tran­port­sty­rel­sen.se går det att kon­trol­le­ra när bi­len ska be­sik­ti­gas.

Bild: MALIN HOELSTAD

GRANS­KAR. En be­sikt­nings­tek­ni­ker kon­trol­le­rar bi­lar­na på bil­be­sikt­ning­en i Riss­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.