16-åring ha­de gra­nat och pi­stol i pojkrum­met

Göteborgs-Posten - - NYHETER - PE­TER LINNÉ

Vid hus­rann­sa­kan i lä­gen­he­ten i Biskops­går­den hit­ta­de po­li­sen en skar­plad­dad gra­nat och en pi­stol i ett av pojkrum­men. Nu sit­ter en 16-årig kil­le häk­tad för bland an­nat grovt va­pen­brott.

Det var i sön­dags kväll som spa­na­re, ef­ter tips, slog till mot bostad i ett fler­fa­miljs­hus på Hi­sing­en.

I ett av sov­rum­men, som dis­po­ne­ras av 16-åring­en, på­träf­fa­des allt­så ett funk­tions­dug­ligt skjut­va­pen och en hand­gra­nat.

Det finns fler yng­re män skriv­na på adres­sen.

– Men vi har in­te hört nå­gon an­nan i det här ären­det. Fö­re­må­len är för­knip­pa­de med den nu fri­hets­be­rö­va­de per­so­nen, be­to­nar åkla­ga­ren Ma­rie Johns­son.

Ton­å­ring­en häk­ta­des härom­da­gen, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grovt va­pen­brott och grovt brott mot la­gen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror.

Är det­ta va­pen som ni tror skul­le kun­na ha kom­mit till an­vänd­ning i kon­flik­ten mel­lan kri­mi­nel­la kon­stel­la­tio­ner i stads­de­len?

– Den frå­gan har jag inga kom­men­ta­rer till. Men brotts­plat­sen lig­ger i Biskops­går­den, sva­rar åkla­ga­ren.

För att hål­la en så­här pass ung män­ni­ska in­låst på ett häk­te krävs ”syn­ner­li­ga skäl”.

– Det har in­te an­ord­nats nå­gon an­nan pla­ce­ring än­nu. Det är å and­ra si­dan väl­digt all­var­li­ga brott vi har att gö­ra med, kon­sta­te­rar Ma­rie Johns­son.

Ad­vo­kat Per Sö­der­berg fö­re­trä­der 16-åring­en.

– I sam­band med häkt­nings­för­hand­ling­en er­kän­de min kli­ent det här in­ne­ha­vet.

Hand­lar det om att han för­va­rat vap­nen för nå­gon an­nan?

– Han har läm­nat en för­kla­ring till det som hänt, men det är ingen­ting som jag vill spri­da ge­nom me­dia, sä­ger Per Sö­der­berg.

Det är idag ett eta­ble­rat för­fa­ran­de att äld­re gäng­med­lem­mar plan­te­rar ut bå­de skjut­va­pen och nar­ko­ti­ka hos yng­re poj­kar, som i sin tur in­te ris­ke­rar li­ka stränga straff om de er­tap­pas.

Se­dan den 1 de­cem­ber har tio skott­loss­ning­ar, spräng­ning­ar och bran­d­at­tac­ker ut­förts, som al­la för­mo­das in­gå i en väp­nad upp­gö­rel­ser mel­lan A- och B-fa­lang­en i söd­ra Biskops­går­den.

Så sent som den 11 april be­sköts två män, far och son, i sin bil i Brä­ma­re­går­den. De kör­de där­ef­ter på den på­ståd­de skyt­ten, som kun­de gri­pas.

Om­häkt­ning mot den man­nen äger rum i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.