Öka­de in­täk­ter för Plat­zer

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

FASTIGHETR: Fas­tig­hets­bo­la­get Plat­zer, med hu­vud­kon­tor i Göteborg, re­do­vi­sar hy­resin­täk­ter på 259 mil­jo­ner kro­nor un­der årets förs­ta kvar­tal. Det är en ök­ning från 251 mil­jo­ner kro­nor sam­ma pe­ri­od i fjol. För­valt­nings­vins­ten, hy­resin­täk­ter mi­nus kost­na­der för bland an­nat drift, ad­mi­nist­ra­tion, för­valt­ning och rän­tor, mins­kar sam­ti­digt till 123 mil­jo­ner kro­nor, från 126 mil­jo­ner kro­nor un­der förs­ta kvar­ta­let 2017.

”Vi fort­sät­ter att job­ba med de­talj­pla­ner­na i vå­ra kom­man­de pro­jekt och pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den. Gläd­jan­de är att al­la hin­der för de­talj­pla­nen i Går­da Ves­ta är un­dan­röj­da och där på­går nu bygg­na­tio­nen med full fart fram­åt” skri­ver vd P-G Pers­son i rap­por­ten.

Plat­zer äger nu fas­tig­he­ter till ett vär­de av drygt 16 mil­jar­der kro­nor - en ök­ning från 15,6 mil­jar­der sam­ma tid i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.