SCA:s vinst bätt­re än vän­tat

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

EKO­NO­MI:

Skogs­bo­la­get SCA re­do­vi­sar en vinst fö­re skatt på 890 mil­jo­ner kro­nor för förs­ta kvar­ta­let. Det kan jäm­fö­ras med vins­ten på 462 mil­jo­ner kro­nor mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol.

Ana­ly­ti­ker ha­de i ge­nom­snitt räk­nat med en vinst på 808 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Reu­ters sam­man­ställ­ning.

Om­sätt­ning­en upp­gick till 4 400 mil­jo­ner kro­nor, jäm­fört med 3 972 mil­jo­ner kro­nor ett år ti­di­ga­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.