La­tour ökar sub­stans­vär­det

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

INVESTMENT: In­vest­ment­bo­la­get La­tour, med sä­te i Väst­ra Frölun­da, ökar sub­stans­vär­det till 99 kro­nor per ak­tie, jäm­fört med 95 kro­nor vid årets bör­jan. Det be­ty­der att bolagets in­ne­hav ökat mer än Stock­holms­bör­sen som hel­het.

In­du­stri­rö­rel­sens or­de­rin­gång väx­te med 14 pro­cent 2 752 mil­jo­ner kro­nor un­der kvar­ta­let, sam­ti­digt som rö­rel­se­vins­ten steg 11 pro­cent till 279 mil­jo­ner kro­nor.

La­tours in­du­stri­rö­rel­se be­står av ett 100-tal bo­lag inom fy­ra af­färs­om­rå­den. In­vest­ment­bo­la­get äger ock­så ak­ti­er i bland an­nat As­sa Abloy, Fa­ger­hult, Loo­mis och Swe­co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.