Ge­tinges för­lust vär­re än vän­tat

Göteborgs-Posten - - EKONOMI - CARL BENNET

MEDICINTEK­NIK: Me­di­cin­tek­nik­fö­re­ta­get Getinge re­do­vi­sar en för­lust fö­re skatt på 282 mil­jo­ner kro­nor för förs­ta kvar­ta­let. Det kan jäm­fö­ras med vins­ten på 159 mil­jo­ner kro­nor mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol.

Ak­ti­e­a­na­ly­ti­ker­na ha­de räk­nat med en för­lust på 181 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Reu­ters sam­man­ställ­ning.

Om­sätt­ning­en för bo­la­get,

som kon­trol­le­ras av fi­nans­man­nen Carl Bennet, upp­gick till 4 868 mil­jo­ner kro­nor, jäm­fört med 4 811 mil­jo­ner kro­nor ett år ti­di­ga­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.