Trump trilsk om Iran trots mys med Macron

Göteborgs-Posten - - VARLDEN - MATTIAS MÄCHS

De kind­pus­sa­des, kra­ma­des och höll hän­der om vartan­nat. Men trots tre da­gar i Washing­ton tycks Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron in­te ha över­ty­gat sin ame­ri­kans­ke kol­le­ga Do­nald Trump om att be­va­ra Ira­nav­ta­let.

Macron tror själv att Trump kan kom­ma att över­ge över­ens­kom­mel­sen ”av in­ri­kes­skäl”. Det sa­de han un­der en press­kon­fe­rens sent på ons­da­gen, som mar­ke­ra­de slu­tet på hans tre­da­gars­re­sa i USA.

– Den ra­tio­nel­la ana­ly­sen av al­la pre­si­dent Trumps ut­ta­lan­den le­der mig in­te till att tro att han kom­mer att gö­ra allt för att stan­na (kvar i av­ta­let), sa­de Macron en­ligt AFP.

Macron försäkrar sam­ti­digt att han kom­mer att fort­sät­ta för­sva­ra upp­gö­rel­sen, som syf­tar till att hind­ra Iran från att skaf­fa kärn­va­pen i ut­byte mot sank­tions­lätt­na­der. USA:s pre­si­dent gör en ny be­döm­ning av hur av­ta­let fun­ge­rar var tred­je må­nad, och den 12 maj är det dags igen. TI­DI­GA­RE UN­DER DET frans­ka be­sö­ket pri­sa­de de bå­da le­dar­na vid fle­ra till­fäl­len sin per­son­li­ga re­la­tion, il­lu­stre­rad av fle­ra kind­pus­sar, om­fam­ning­ar och ges­ter som en där Trump med glatt hu­mör bors­ta­de bort vad han be­skrev som li­te mjäll från Macrons ax­el. Pre­si­den­ter­na har för­u­tom ar­bets­mö­ten i Vi­ta hu­set bland an­nat ätit mid­dag och plan­te­rat ett träd till­sam­mans.

Men när Macron höll sitt tal in­för USA:s kon­gress på ons­da­gen rev han fram­för allt ner ap­plå­der från Trumps mot­stån­da­re.

Pre­si­den­ten upp­ma­na­de USA att för­kas­ta vad han be­skrev som in­skränkt na­tio­na­lism och slog ett slag för fri­han­del, en tyd­lig pass­ning mot Trumps nya tul­lar på stål och alu­mi­ni­um.

Macron be­to­na­de även vik­ten av att be­käm­pa mil­jö­hot och sa­de sig va­ra över­ty­gad om att USA så små­ning­om kom­mer att an­slu­ta sig till Pa­ris­av­ta­let igen.

På fre­dag an­län­der Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel till Vi­ta hu­set för ett mö­te med Do­nald Trump. Även hon vän­tas tryc­ka på för att räd­da Ira­nav­ta­let och upp­nå ett un­dan­tag för EU från stål­tul­lar­na.

SKÅL. USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, till väns­ter, och Frank­ri­kes dit Em­ma­nu­el Macron skå­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.