Hi­sto­riskt mö­te på Ko­re­a­halvön

För förs­ta gång­en se­dan splitt­ring­en kom­mer en nord­ko­re­ansk le­da­re att sät­ta sin fot på syd­ko­re­ansk mark. Mö­tet mel­lan Kim Jong-Un och Syd­ko­re­as pre­si­dent Moon Jae-In kan ba­na väg för freds­sam­tal, en­ligt en ex­pert.

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

Det nord­ko­re­ans­ka del­ta­gan­det stal myc­ket av upp­märk­sam­he­ten kring vin­ter-OS i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang. Men trots att at­le­ter­na från Ko­re­a­halvön till­fäl­ligt åter­före­na­des när de mar­sche­ra­de in un­der ge­men­sam flagg ut­tryck­tes tvi­vel kring att det verk­li­gen hand­la­de om ett trend­brott i re­la­tio­ner­na mel­lan län­der­na – som på papp­ret fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i krig.

Drygt två må­na­der se­na­re tycks tö­väd­ret dock hål­la i sig och fram­ste­gen har fort­satt att ska­pa ru­bri­ker. Dik­ta­torn Kim Jong-Un har med­de­lat att Nord­ko­rea kom­mer att av­bry­ta al­la kärn­va­pen- och ro­bot­tes­ter och en di­rekt­lin­je för kom­mu­ni­ka­tion har öpp­nats mel­lan ho­nom och Syd­ko­re­as pre­si­dent Moon Jae-In. Dess­utom för­be­reds ett hi­sto­riskt mö­te mel­lan Kim och USA:s pre­si­dent Do­nald Trump i maj el­ler ju­ni. OCH PÅ FRE­DAG kom­mer Kim att ta sig till den syd­ko­re­ans­ka de­len av det de­mi­li­ta­ri­se­ra­de om­rå­de som har de­lat Ko­re­a­halvön se­dan krigs­slu­tet 1953. Där – i Pan­mun­jom – ska han träf­fa Moon. Det är förs­ta gång­en ett så­dant mö­te hålls sö­der om grän­sen. Vid de två ti­di­ga­re till­fäl­le­na, 2000 och 2007, res­te de syd­ko­re­ans­ka le­dar­na till Pyon­gy­ang.

– Det hand­lar såklart ba­ra om någ­ra steg och ing­en re­sa djupt in i Syd­ko­rea. Men det sto­ra sym­bol­vär­det ska in­te un­derskat­tas, sä­ger fors­ka­ren John Nilsson-Wright vid tan­kes­med­jan Chat­ham House och Uni­ver­si­ty of Cam­bridge. – För­ut­sätt­ning­ar­na för ett fram­gångs­rikt mö­te är gans­ka go­da. DET RÅ­DER DE­LA­DE me­ning­ar kring var­för Nord­ko­rea ef­ter en tid av sva­ve­lo­san­de re­to­rik öpp­nar upp för di­a­log. Kans­ke är Kim pres­sad av in­ter­na­tio­nel­la sank­tio­ner el­ler stärkt av sitt eget kärn­va­pen­pro­gram. Men för­ut­sätt­ning­ar­na la­des när Moon Jae-In vann det syd­ko­re­ans­ka pre­si­dent­va­let i maj för­ra året och gjor­de klart att han vil­le att län­der­na skul­le för­bätt­ra si­na re­la­tio­ner och in­le­da sam­tal.

– Nord- och Syd­ko­rea har åstad­kom­mit myc­ket de se­nas­te må­na­der­na. Och Nord­ko­rea har slängt ut be­ty­dan­de tre­va­re som in­di­ke­rar ett för­sök att ska­pa en bild av att man är re­do att kom­pro­mis­sa och va­ra flex­i­bel i sam­ta­len på fre­dag, sä­ger Nilsson-Wright.

– Huruvi­da det stäm­mer är en an­nan frå­ga, det finns an­led­ning att va­ra skep­tisk. Jag tror att det vi kan för­vän­tas oss är sam­tal om att hål­la freds­sam­tal. UT­VECK­LING­EN PÅ KO­RE­A­HALVÖN om­gär­das ock­så fort­satt av en hel del osä­ker­het. När Kim med­de­la­de att prov­skjut­ning­ar­na skul­le upp­hö­ra gavs ing­et löf­te om att han

SYD OCH NORD. En syd­ko­re­ansk sol­dat pas­se­rar en tv-sänd­ning som mon­te­rat ihop två bil­der på Nord­ko­re­as le­da­re Kim Jong-Un (till väns­ter) och Syd­ko­re­as pre­si­dent Moon Jae-in. På fre­dag blir mö­tet mel­lan de bå­da le­dar­na verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.