Det­ta vet vi om mö­tet

Göteborgs-Posten - - VARLDEN - SO­FIA ERIKS­SON SO­FIA ERIKS­SON

skul­le skro­ta be­fint­li­ga va­pen – och många tviv­lar på att han skul­le ge upp den kärn­va­pen­ar­se­nal som det slut­na lan­det har ut­veck­lat un­der år­tion­den. OCH UR SYD­KO­RE­ANSKT perspektiv är Trumps nya sä­ker­hetsteam med den na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­ren John Bol­ton i spet­sen minst sagt ett oros­moln. Bol­ton har be­skri­vits som en hök och fö­re­språ­kar an­vän­dan­det av mi­li­tä­ra in­sat­ser om in­te Nord­ko­rea skro­tar si­na kärn­va­pen.

– Det är det sista syd­ko­re­a­ner­na vill ha. För de­ras del vo­re det bäs­ta om mö­tet på fre­dag ska­par en käns­la av mo­men­tum som kan hjäl­pa till att bin­da ame­ri­ka­ner­na vid en över­ens­kom­mel­se som gör att ris­ken för mi­li­tä­ra åt­gär­der från al­la par­ter mins­kar, sä­ger Nils­sonWright.

– Att de bå­da le­dar­na syns till­sam­mans kom­mer att ska­pa en bild av ge­men­skap hos ko­re­a­ner på bå­da si­dor av den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen. Det gör det svå­ra­re för USA att fö­re­språ­ka en mi­li­tär lös­ning om sam­ta­len mel­lan Trump och Kim fal­le­rar. ■ Vid and­ra världs­kri­gets slut in­togs Korea av dels Sov­je­tu­ni­o­nen, dels USA. En skil­je­lin­je mel­lan de sov­je­tis­ka trup­per­na i norr och de ame­ri­kans­ka i sö­der drogs längs den 38:e bredd­gra­den. Sov­je­tu­ni­o­nen bil­da­de ett kom­mu­nis­tiskt sy­stem un­der led­ning av Kim Il-Sung me­dan USA in­rät­ta­de en till­fäl­lig re­ge­ring av mo­de­ra­ta na­tio­na­lis­ter.

■ I au­gusti 1948 ut­ro­pa­des en ny stat i sö­der: Re­pu­bli­ken Korea. Sam­ma må­nad ar­ran­ge­ra­des val till en folk­för­sam­ling i nor­ra Korea och 9 sep­tem­ber bil­da­des De­mo­kra­tis­ka folk­re­pu­bli­ken Korea.

■ Bak­grun­den till kri­get som ra­sa­de 1950-1953 kan hit­tas i kal­la kri­gets spän­ning­ar men ock­så i mot­sätt­ning­ar­na i Korea. Kom­mu­nist­sta­ten fick ki­ne­siskt och sov­je­tiskt stöd me­dan Syd­ko­rea ha­de stöd av USA­led­da FN-trup­per.

■ I ju­li 1953 slöts ett stil­le­stånds­av­tal i Pan­mun­jom. Nå­got freds­av­tal kom ald­rig till stånd och den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen längs bredd­gra­den ut­gör alltjämt gräns mel­lan Nor­doch Syd­ko­rea. Kri­get kräv­de minst ett par mil­jo­ner män­ni­sko­liv.

Kloc­kan 9:30 (02:30 svensk tid)

Den nord­ko­re­ans­ka dik­ta­torn Kim Jon­gUn tar ett sym­bo­liskt steg över den så kal­la­de stil­le­stånds­lin­jen som de­lar Ko­re­a­halvön. I den syd­ko­re­ans­ka de­len av den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zon som skil­jer län­der­na åt vän­tar pre­si­dent Moon JaeIn för att per­son­li­gen ta emot sin gäst. Syd­ko­re­ans­ka he­ders­vak­ter es­kor­te­rar de bå­da le­dar­na till en väl­komst­ce­re­mo­ni på ett torg i Pan­mun­jom, gräns­sta­den där det förs­ta mö­tet mel­lan län­der­nas le­da­re på över tio år hålls.

Kloc­kan 10:30 (03:30 svensk tid)

De of­fi­ci­el­la sam­ta­len mel­lan Kim och Moon in­leds i freds­hu­set i Pan­mun­jom. Men först sig­ne­rar de en gäst­bok och po­se­rar för bil­der. Mö­tet fo­ku­se­rar på ”denuk­le­a­ri­se­ring och säk­ran­det av per­ma­nent fred” en­ligt den syd­ko­re­ans­ke pre­si­den­tens stabs­chef Im Jong-Se­ok som har bri­e­fat me­di­er om håll­punk­ter­na.

Sam­ta­len kom­mer att hål­las vid ett ovalt bord som är 2 018 mil­li­me­ter brett – för att sym­bo­li­se­ra det år som det vik­ti­ga mö­tet hålls. ”Det ova­la bor­det åter­speg­lar öns­kan om att Nord och Syd ska sit­ta ner till­sam­mans och ta­la öp­pet ut­an att kän­na nå­gon di­stans trots 65 år av splitt­ring” en­ligt det syd­ko­re­ans­ka pre­si­dent­kon­to­ret.

Kim har säll­skap av nio med­ar­be­ta­re, där­ibland sin sys­ter Kim Yo-Jong, som led­de den nord­ko­re­ans­ka de­le­ga­tio­nen un­der vin­ter-OS i Syd­ko­rea i feb­ru­a­ri, och den ce­re­mo­ni­el­le stats­che­fen Kim Yong-Nam, skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters.

Syd­ko­re­as de­le­ga­tion ut­görs av sju med­ar­be­ta­re, där­ibland ut­ri­kes- och för­svars­mi­nis­tern.

Lunch­pa­us

Den förs­ta run­dan sam­tal är av­kla­ra­de och Kim och Moon äter lunch se­pa­rat. Den nord­ko­re­ans­ka de­le­ga­tio­nen åter­vän­der till sin si­da av grän­sen un­der mat­pa­u­sen.

Ef­ter­mid­dag

Ef­ter att ha sam­lat kraft un­der lun­chen kav­lar Kim och Moon upp är­mar­na för en träd­plan­te­rings­ce­re­mo­ni. Ett barr­träd längs stil­le­stånds­lin­jen är tänkt att fun­ge­ra som en sym­bol för ”fred och väl­stånd”, en­ligt Im Jong-Se­ok. Trä­det plan­te­ras i jord från det nord­ko­re­ans­ka ber­get Paek­tu och det syd­ko­re­ans­ka ber­get Hal­la. Le­dar­na vatt­nar med vat­ten från Ta­e­dong­flo­den och Han­flo­den som rin­ner ge­nom re­spek­ti­ve land. Trä­det som plan­te­ras såd­des 1953 – sam­ma år som län­der­na skrev un­der ett stil­le­stånds­av­tal, rap­por­te­rar The In­de­pen­dent.

Ef­ter plan­te­ring­en tar Kim och Moon en pro­me­nad in­nan det är dags för en ny run­da sam­tal. I slu­tet är det tänkt att de ska skri­va un­der en pakt och gö­ra ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

Kväll

Den se­pa­ra­ta lun­chen lig­ger ba­kom dem och nu är det dags för Moon och Kim att äta mid­dag till­sam­mans. Den kom­mer att avnju­tas på den syd­ko­re­ans­ka si­dan och den nog­grant pla­ne­ra­de me­nyn har re­dan of­fent­lig­gjorts. Po­ta­tis­rät­ten rösti är en hyll­ning till den nord­ko­re­ans­ke dik­ta­torns skol­tid i Schweiz och en ba­kad sankt­pe­ters­fisk är en blink­ning till Moons ung­doms­da­gar i hamn­sta­den Bu­san. Där­till tilla­gas Nord­ko­re­as sig­na­tur­nu­del­rätt naeng­my­e­on av en kock från Pyon­gy­ang – men på syd­ko­re­ansk mark, skri­ver BBC.

Bild: AHN YOUNG-JOON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.