Frank­ri­ke: IS-fi­nan­siä­rer iden­ti­fi­e­ra­de

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

FRANK­RI­KE: Frans­ka myn­dig­he­ter har iden­ti­fi­e­rat 416 per­so­ner i Frank­ri­ke som gett peng­ar till IS, upp­ger åkla­ga­ren Franço­is Mo­lins. Dess­utom har man iden­ti­fi­e­rat 320 in­sam­la­re, hu­vud­sak­li­gen ba­se­ra­de i Tur­ki­et, som skic­kat vi­da­re peng­ar­na till ter­ror­rö­rel­sen.

Upp­gif­ter­na pre­sen­te­ras i sam­band med en kon­fe­rens om att be­käm­pa fi­nan­sie­ring av terrorgrup­per. Om­kring 80 mi­nist­rar och 500 ex­per­ter del­tar på kon­fe­ren­sen som ar­ran­ge­ras av den eko­no­mis­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen OECD.

IS in­koms­ter har upp­skat­tats till om­kring 820 mil­jo­ner eu­ro, mot­sva­ran­de ung­e­fär 8,5 mil­jar­der kro­nor, per år 2014–2016. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.