Mex­i­kansk rap­pa­re lös­te upp krop­par i sy­ra

Göteborgs-Posten - - VARLDEN - GUSTAV SJÖ­HOLM MATTIAS MÄCHS

En mex­i­kansk rap­pa­re har er­känt att han löst upp tre krop­par i sy­ra. Mor­den har väckt be­stört­ning i sta­den Gu­a­da­la­ja­ra, där en ny ma­ni­fes­ta­tion mot vål­det hålls i dag.

Rap­pa­ren är en av två per­so­ner som fri­hets­be­rö­vats miss­tänk­ta för in­bland­ning i att tre film­stu­den­ter kid­nap­pats, tor­te­rats och mör­dats i del­sta­ten Ja­lis­co den 19 mars.

Yt­ter­li­ga­re fem per­so­ner miss­tänks för in­bland­ning, men har än­nu in­te gri­pits.

Rap­pa­ren er­kän­ner att han gjort sig av med krop­par­na ef­ter mor­den, och ska ha fått ta emot 3 000 pe­sos i vec­kan (mot­sva­ran­de 1 300 kro­nor) för att ar­be­ta för drogkar­tel­len Cár­tel de Ja­lis­co Nu­e­va Ge­ne­ra­ción, en av de mäk­ti­gas­te i Mexiko.

På vi­de­o­saj­ten Youtu­be har rap­pa­ren fle­ra mu­sik­vi­de­or upp­lag­da, med to­talt mil­jon­tals vis­ning­ar. Fle­ra av klip­pen ut­spe­lar sig i mil­jö­er med nar­ko­ti­ka och va­pen, och utre­dar­na be­kräf­tar en­ligt AFP att de är en del av ut­red­ning­en. UTRE­DAR­NA TROR ATT de tre mör­da­de film­stu­den­ter­na miss­ta­gits för med­lem­mar i en ri­va­li­se­ran­de drogkar­tell. De var på väg hem ef­ter att ha del­ta­git vid ett skol­pro­jekt i ut­kan­ten av Gu­a­da­la­ja­ra, Mex­i­kos and­ra störs­ta stad, när de kid­nap­pa­des.

Mor­den har åter­i­gen satt lju­set på den all­var­li­ga vålds­spi­ra­len i lan­det, där to­talt över 200 000 män­ni­skor mör­dats un­der det se­nas­te de­cen­ni­et.

Stu­den­ter vid fle­ra uni­ver­si­tet i Gu­a­da­la­ja­ra har pla­ne­rat en ny ma­ni­fes­ta­tion mot vål­det och till stöd för off­rens fa­mil­jer un­der tors­da­gen, skri­ver tid­ning­en El País.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.