Smut­sigt strand­pa­ra­dis hål­ler stängt i ett halv­år

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

Stängt för städ­ning. Det beske­det får nu al­la hu­ga­de sol­ba­da­re som loc­kats av Bo­racays ryk­te som en av Asi­ens här­li­gas­te pa­ra­di­sö­ar.

600 fi­lip­pins­ka po­li­ser över­va­ka­de stäng­ning­en när den träd­de i kraft på tors­da­gen.

I upp till ett halv­år fram­åt släpps ba­ra bo­en­de om­bord på fär­jor­na från den stör­re gran­nön Pa­nay, där när­mas­te flyg­plats lig­ger.

– Vi stäng­er inga eta­blis­se­mang, men tu­ris­ter får in­te åka dit. Vi ge­nom­för pre­si­den­tens in­struk­tio­ner, sä­ger re­gi­o­nens po­lis­chef Ce­sar Bi­nag.

Filip­pi­ner­nas pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te har an­kla­gat lo­ka­la makt­ha­va­re för att ha lå­tit turismen lö­pa amok, och kal­lat Bo­racay en ”smut­spöl”. OCH AL­LA ÄR eni­ga om att ön – liksom mot­sva­ran­de strand­pa­ra­dis i län­der som In­do­ne­si­en och Thai­land – båg­nar un­der be­sökstryc­ket. Ba­ra se­dan 2006 har an­ta­let årliga tu­ris­ter för­dubb­lats till nu två mil­jo­ner år­li­gen.

Där­e­mot tyc­ker många att stäng­ning­en ge­nom­förs på ett bru­talt sätt och ut­an att ta hän­syn till de ti­o­tu­sen­tals ar­bets­till­fäl­len inom turismen på ön som på­ver­kas.

Det är ock­så oklart hur städ­ning­en ska föl­jas upp av an­norlun­da, hår­da­re re­gel­verk.

Lik­nan­de ju­ste­ring­ar av ex­em­pel­vis byggnor­mer, för att hej­da hård ex­plo­a­te­ring av mark för mass­mark­nads­tu­rism, har på se­na­re år ge­nom­förts i bland an­nat Spa­ni­en.

Bild: AARON FAVILA

STORSTÄDNI­NG. Många Bo­racay-bor del­tar i städ­ning­en som nu är in­ledd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.