70-talsmör­da­re som gäc­kat Ka­li­for­ni­en fast

Göteborgs-Posten - - VARLDEN - HEN­RIK SAMU­ELS­SON

Han har gått un­der många kod­namn, från ”Ori­gi­nal Night Stal­ker” till ”Gol­den Sta­te Kil­ler”, och för­bryl­lat Ka­li­for­ni­en i de­cen­ni­er. Men nu är myn­dig­he­ter­na säk­ra – den ökän­de mör­da­ren och våld­täkts­man­nen från 70- och 80-ta­len är fast.

– Han har kal­lats allt möj­ligt av po­li­sen, sä­ger Tony Rackauc­kas, åkla­ga­re i Orange County, till me­di­er.

– I dag är vi väl­digt nöj­da med att kal­la ho­nom sva­ran­de.

Man­nen som nu gri­pits är en 72-årig fö­re det­ta po­lis. En­ligt myn­dig­he­ter­na har han bun­dits till fle­ra av fal­len via dna-spår.

– Änt­li­gen, ef­ter al­la des­sa år, har den gäc­kan­de frå­gan om vem som be­gick des­sa fruk­tans­vär­da brott be­sva­rats, sä­ger Rackauc­kas.

Ge­nom­brot­tet kom se­dan den fe­de­ra­la po­li­sen, FBI, 2016 ut­fäs­te en be­lö­ning på 50 000 dol­lar, och en om­ta­lad bok, ”I’ll be go­ne in the dark”, om fal­let kom ut ti­di­ga­re i år. MAN­NEN TROS HA be­gått minst tolv mord och ett 50-tal våld­täk­ter un­der sin fram­fart i Ka­li­for­ni­en. De fles­ta brot­ten be­gicks i slu­tet av 1970-ta­let, men fal­len sträc­ker sig över he­la det de­cen­ni­et och även in på 1980-ta­let. Off­ren sov of­ta då han bröt sig in i de­ras bo­stä­der nat­te­tid, och i sam­band med över 120 in­brott tros han ha sam­lat på sig en an­sen­lig mängd vär­desa­ker.

Då brot­ten be­gicks ut­red­des de lo­kalt på oli­ka håll i Ka­li­for­ni­en. I Sacra­men­to kal­la­des gär­nings­man­nen East Area Ra­pist, i del­sta­tens söd­ra de­lar var ök­nam­net Ori­gi­nal Night Stal­ker. Att sam­me man tro­li­gen låg ba­kom stod klart långt se­na­re, och ut­an se­na­re års ut­veck­ling kring dna-spår­ning ha­de den­na vec­kas gri­pan­de in­te va­rit möj­ligt.

Upp­rörd­he­ten med just des­sa olös­ta fall rap­por­te­ras till och med ha le­gat ba­kom att Ka­li­for­ni­en har skaf­fat sig en om­fat­tan­de dna-da­ta­bas med pro­ver från brotts­ling­ar.

72-åring­en togs av po­lis i tis­dags i Sacra­men­to-om­rå­det i nor­ra Ka­li­for­ni­en – där han på se­na­re år levt i go­dan ro som pen­sio­när, helt nä­ra fle­ra av de plat­ser där han ha­de be­gått si­na brott.

Bild: RICH PEDRONCELL­I

SERIEMÖRDA­RE. Teck­ning­ar av den miss­tänk­te på po­li­sens press­kon­fe­rens 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.