EU för­bju­der can­ce­ro­ge­na äm­nen i tex­til

Göteborgs-Posten - - VARLDEN - WIKTOR NUMMELIN

Check på det ena, sä­ger re­ge­ring­en se­dan EU:s med­lems­län­der enats om att för­bju­da 33 far­li­ga can­cer­fram­kal­lan­de äm­nen i tex­tili­er. Check på det and­ra blir det kans­ke i dag då ett nytt för­sök görs att även stop­pa tre bi-dö­dan­de be­kämp­nings­me­del i EU.

Be­slu­tet om äm­ne­na i tex­tili­er och skor togs i EU:s så kal­la­de Re­ach-kom­mit­té och om­fat­tar bland an­nat me­tal­ler­na kad­mi­um, krom, ar­se­nik och bly samt ett an­tal så kal­la­de fta­la­ter, som an­vänds som mjuk­gö­ra­re i plast.

– Det här är en rik­tigt stor se­ger. För Sve­ri­ge, som lig­ger ba­kom det för­ar­be­te som lig­ger till grund för det be­slut som nu fat­tats, och för al­la oss som vill att Re­ach (EU:s ke­mi­ka­li­e­lag­stift­ning) till­läm­pas på ett sätt som skyd­dar män­ni­skor och mil­jö, sä­ger mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog (MP). DE STOP­PA­DE ÄM­NE­NA be­teck­nas som an­ting­en can­cer­fram­kal­lan­de el­ler re­pro­duk­tions­stö­ran­de. Mil­jö­mi­nis­tern är sär­skilt glad över att ut­veck­ling­en nu är på väg mot att gå över från att han­te­ra far­li­ga äm­nen i grupp, sna­ra­re än äm­ne för äm­ne.

– Vi är oer­hört gla­da för be­slu­tet i dag, sä­ger Skog.

Från re­ge­ring­ens si­da finns sam­ti­digt hopp om än­nu en ke­mi­ka­lie­se­ger på EU-ni­vå un­der fre­da­gen. Då ska den så kal­la­de Paff-kom­mit­tén sam­las för att rös­ta om total­för­bud för ut­om­husan­vänd­ning av tre ne­o­ni­ko­ti­no­i­der – be­kämp­nings­me­del som EU:s livs­me­dels­myn­dig­het Ef­sa pe­kat ut som skad­li­ga för bin.

Sve­ri­ge hål­ler tum­mar­na för ett för­bud.

– Vi kom­mer att rös­ta för för­sla­get som EU-kom­mis­sio­nen läg­ger fram och hop­pas gi­vet­vis att det går ige­nom. Det är jät­te­vik­tigt för bi­na. Vi får upp­re­pa­de gång­er väl­digt oro­an­de, väl­digt all­var­li­ga rap­por­ter om ned­gång­en i po­pu­la­tio­nen av oli­ka ty­per av pol­li­na­tö­rer och vi vet att de är helt grund­läg­gan­de i vårt eko­sy­stem, sä­ger Ka­ro­li­na Skog.

– Nu har vi fak­ta på bor­det att ne­o­ni­ko­ti­no­i­der­na är far­li­ga och då mås­te vi age­ra. Det är ett oer­hört vik­tigt steg, sä­ger mil­jö­mi­nis­tern. ■ EU-län­der­nas så kal­la­de Paff-kom­mit­té möts un­der fre­da­gen för att bland an­nat dis­ku­te­ra EU-kom­mis­sio­nens för­slag om för­bud för de tre ne­o­ni­ko­ti­no­i­der­na imi­daclo­prid, clot­hi­ani­din och thi­a­met­hox­am, som ut­veck­lats av tys­ka Bay­er re­spek­ti­ve ame­ri­kans­ka Syn­gen­ta.

■ Ke­miskt har ne­o­ni­ko­ti­no­i­der­na, som nam­net an­ty­der, sto­ra lik­he­ter med ni­ko­tin. In­sek­ter­na för­la­mas och dör vid till­räck­ligt stor kon­cent­ra­tion. Mot vis­sa ska­de­in­sek­ter är de myc­ket ef­fek­ti­va, men de drab­bar även vil­da bin och hum­lor.

■ Äm­ne­na är se­dan 2013 re­dan för­bjud­na i EU som be­kämp­nings­me­del vid od­ling av ex­em­pel­vis majs, sol­ro­sor, ve­te och korn, samt frukt­träd in­nan blom­ning. De an­vänds dock fort­fa­ran­de fö­re blom­ning och vid od­ling­ar som in­te an­ses at­trak­ti­va för bin, ex­em­pel­vis be­tor och po­ta­tis. ■ EU-kom­mis­sio­nen vill dock ut­ö­ka för­bu­det, bland an­nat med hän­vis­ning till en rap­port från lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ten Ef­sa från i feb­ru­a­ri där äm­ne­na ut­pe­kas som ett hot mot bå­de vil­da bin och tam­bin. Där­e­mot ska äm­ne­na fort­satt få an­vän­das i växt­hus.

Bild: HAS­SE HOLMBERG

NÖJD. Mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog (MP) be­skri­ver för­bu­det mot 33 can­cer­fram­kal­lan­de äm­nen i tex­tili­er som ”en rik­tigt stor se­ger”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.