Att snac­ka slang har bli­vit Lin­das livs­verk

Ibland kan en var­dags­hän­del­se bli star­ten på en ny yr­kes­kar­riär. I Lin­da Bratt­löfs fall led­de en grön och sol­blekt träd­gårds­slang fram till att hon i dag säl­jer slang­ar över he­la värl­den.

Göteborgs-Posten - - NAMN -

ENT­RE­PRE­NÖR. Idén föd­des när hon såg en grön och sol­blekt slang med ros­tigt vägg­fäs­te på ett hus som i öv­rigt var per­fekt. I dag säl­jer Lin­da Bratt­löf slang­ar

Vi går runt i lo­ka­ler­na på Gö­ta­bergs­ga­tan och tit­tar på al­la slang­ar och hands­kar som glän­ser av guld och sil­ver. Lin­da hål­ler upp en av slang­ar­na och sä­ger att egent­li­gen var det här ing­et hon ha­de tänkt från bör­jan.

– Jag ha­de ald­rig någ­ra pla­ner på att star­ta fö­re­tag och va­ra en så kal­lad ent­re­pre­nör. Det här med slang­en var ju ba­ra ett pro­blem som jag kän­de att jag vil­le lö­sa. Sen ha­de jag möj­lig­he­ten och kans­ke modet att vå­ga pro­va. EF­TER STUDENTEN JOB­BA­DE hon inom re­stau­rang­bran­schen un­der fle­ra år. I sam­band med ett jobb i Stock­holm, där hon ock­så träf­fa­de sin man, ha­de Lin­da kom­mit fram till en bryt­nings­punkt.

– Jag kän­de att jag ha­de job­bat fär­digt inom re­stau­rang­bran­schen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.