An­ders Nilsson

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Som ti­di­ga­re med­de­lats har om­buds­man­nen, pub­li­cis­ten och sam­hälls­de­bat­tö­ren An­ders Nilsson av­li­dit. Han blev 65 år.

Vi har skäl att min­nas An­ders in­te ba­ra som den en­ga­ge­ra­de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke för­fat­ta­ren och idéde­bat­tö­ren, ut­an ock­så som en per­son som gjort Sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet sto­ra tjäns­ter. Bland an­nat var An­ders in­bju­den fö­re­lä­sa­re vid en upp­skat­tad of­fent­lig he­a­ring med an­led­ning av hans och Ör­jan Ny­ströms bok ”Flyk­ting­kri­sen och den svens­ka mo­del­len” (2016). Där stäl­ler för­fat­tar­na frå­gan: Finns det en flyk­ting­kris? De kon­sta­te­rar att stor in­vand­ring hi­sto­riskt all­tid haft po­si­ti­va ef­fek­ter; det svens­ka sam­häl­let är ro­bust, det kan kla­ra de aku­ta på­frest­ning­ar­na väl, vi kom­mer att ha stor nyt­ta av in­flö­det av per­so­ner i ar­bets­för ål­der. Det är en väl­do­ku­men­te­rad och över­ty­gan­de ar­gu­men­ta­tion med fort­satt stor ak­tu­a­li­tet.

An­ders var en sant in­tel­lek­tu­ell per­son, en ut­omor­dent­lig fö­re­lä­sa­re, på­läst, kvick­tänkt, stundom med en iro­nisk glimt i ögat: ”I Sov­je­tu­ni­o­nen var det sek­re­te­ra­ren som ha­de mak­ten, hos oss är det kas­sö­ren”. Han var in­ten­sivt verk­sam in i det sista, bland an­nat med att skri­va klart sin idé­ro­man ”Den fria ill­vil­jan” från mel­lan­k­rigs­ti­den; den hann ty­värr in­te kom­ma från tryc­ket in­nan han dog, men finns nu ut­gi­ven.

I en av de sista kon­tak­ter­na vi ha­de med An­ders sä­ger han: ”En kon­takt­grupp mel­lan uni­ver­si­te­tet och LO är nå­got som lig­ger mig varmt om hjär­tat. Det kan bli en myc­ket frukt­bar platt­form för för­med­ling av oli­ka ty­per av kun­skap i bå­da rikt­ning­ar samt även sam­ver­kan mel­lan aka­de­mi och ar­bets­liv för ut­veck­ling av ny kun­skap inom en lång rad om­rå­den.”

Att ut­veck­la sam­ar­be­tet mel­lan den fack­li­ga rö­rel­sen och aka­de­min är att hed­ra An­ders Nils­sons min­ne.

För många kol­le­ger vid Sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet: Jan Holmer, Tom­my Isi­dors­son, Ro­land Ka­de­fors, Bernt Schil­ler och Bir­ger Si­mon­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.