Bos­se Rut­berg

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Bos­se Rut­berg, Stock­holm, har av­li­dit 66 år gam­mal. När­mast an­hö­ri­ga är ma­kan Bit­te, bar­nen Li­sa och Klas med fa­mil­jer, brö­der­na Has­se, Las­se, Jan­ne och svå­gern Las­se Nylund med fa­mil­jer.

Bos­se föd­des som en av fy­ra sö­ner i en liv­lig tand­lä­kar­fa­milj på Ös­ter­malm. Ef­ter av­slu­tad skol­gång blev han ci­vi­le­ko­nom och an­ställd vid SAS, där han un­der sjut­ton år ar­be­ta­de i oli­ka le­dar­po­si­tio­ner inom eko­no­mi, för­sälj­ning och mark­nad. Vid fyll­da fem­tio år blev Bos­se part­ner i kon­sult­fö­re­ta­get Se­ven­co, kon­sul­ter i fö­re­tags­led­ning, med in­te­rimsupp­drag som CFO inom sto­ra svens­ka fö­re­tag.

För Bos­se var fa­mil­jen cen­tral. Hu­strun Bit­te, bar­nen Li­sa och Klas och barn­bar­nen be­tyd­de allt för ho­nom. Fa­mil­jen res­te myc­ket un­der al­la år och fick till­sam­mans upp­le­va många ex­o­tis­ka res­mål och or­ter i Al­per­na, bland an­nat Sankt An­ton, där Bos­se och Bit­te träf­fa­des för 42 år se­dan. Ett an­nat ge­men­samt in­tres­se var seg­ling och skär­gård. Tu­rer­na i se­gel­bå­ten Anacon­da blev bå­de många och långa ge­nom åren, liksom vis­tel­ser­na på sommarstäl­let på Or­rö. Vin­ter­vec­kor­na i pis­ter och i längd­spår var ock­så min­nesvär­da.

För tio år se­dan hit­ta­de Bos­se till­sam­mans med Bit­te en ny oas. De köp­te en tomt i Tänn­da­len och bygg­de där ett ljust och vac­kert tim­mer­hus i har­mo­ni med na­tu­ren. Ut­försåk­ning kom­bi­ne­ra­des med läng­dåk­ning och de njöt bå­da un­der al­la års­ti­der av fjäll­na­tu­ren med mils­vid ut­sikt och fi­na vand­rings­le­der. Fa­mil­jen och de­ras vän­ner fick där en ny sam­lings­punkt.

Bos­se äls­ka­de god mat och go­da vi­ner och ha­de en stor um­gäng­eskrets. Vi är många som minns mid­da­gar och gla­da fester i Bos­ses och Bit­tes hem och på sommarstäl­let på Or­rö. Fri­ti­den äg­na­des ock­så åt oli­ka sportak­ti­vi­te­ter och Bos­se ge­nom­för­de i 60-års­ål­dern tre Va­sa­lopp.

För någ­ra år se­dan drab­ba­des Bos­se av can­cer. Vi kun­de al­la se hans be­und­rans­vär­da för­må­ga att le­va med sin sjuk­dom och gö­ra det mesta av ti­den trots si­nan­de kraf­ter. Han förlorade in­te hop­pet och han ha­de en stor styr­ka i sitt sätt att se fram­åt, mö­ta de mot­gång­ar som kom och än­då ska­pa me­ning och gläd­je i till­va­ron.

Vi tar med oss Bos­ses vil­ja till li­vet och go­da min­nen av många års sam­va­ro med ho­nom och hans när­mas­te. Vi kom­mer al­la att min­nas Bos­se med bå­de gläd­je och sak­nad.

för fa­mil­jen

Has­se Rut­berg och Las­se Nylund,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.