”Mustasch ska va­ra träs­kor och grill­chips”

Mam­ma göm­de kas­sett­ban­den med Kiss. Men re­dan som sex­å­ring viss­te Ralf Gyl­len­ham­mar att han skul­le bli rock­stjär­na.

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

En dryg tim­me med Ralf Gyl­len­ham­mar, front­man i Mustasch, fly­ger för­bi. Han är öp­pen, upp­märk­sam och un­der­hål­lan­de, en en­ter­tai­ner även ut­an­för sce­nen.

När vi träf­fas är han i Göteborg för att häl­sa på sin gam­la mam­ma, hjäl­pa till med däck­byte och tit­ta till hen­nes stu­ga i Dals­land. Hem­ma i Val­len­tu­na finns de två dött­rar­na och höggra­vi­da hu­strun Do­ris. Om ba­ra någ­ra da­gar ska han bli tre­barns­pap­pa.

Hur fun­kar det att kom­bi­ne­ra Mustasch med att ha fa­milj?

– Min fru är ar­ton år yng­re än mig. Det har gjort myc­ket. Förs­ta gång­en vi fick barn, El­vi­ra som är nio nu, då kom hon på mån­da­gen och på ons­da­gen drog jag iväg på en fem vec­kors tur­né i Tyskland. Plus att vi pre­cis ha­de fått hem en hund­valp. Då var Do­ris, min fru, ba­ra 23. Ha­de jag va­rit ihop med en don­na i min egen ål­der ha­de det väl ald­rig fun­kat, miss­tän­ker jag.

Har det va­rit ak­tu­ellt att läg­ga ner ban­det nå­gon gång?

– Vi läg­ger in­te av, så har det all­tid va­rit. Att läg­ga av och se­dan för­sö­ka kom­ma till­ba­ka är jät­tesvårt. Det finns det många ex­em­pel på. Men när man som vi ba­ra fort­sät­ter blir man på nå­got vis mer tro­vär­dig. Fram­förallt hos fan­sen.

Men har ni haft någ­ra dip­par?

– Jodå, det har vi. Ef­ter för­ra ski­van Testos­te­ro­ne kän­des det li­te så­där. Vi gjor­de en plat­ta som in­te var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.