Öp­pet hus på ope­ran

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

SCENKONST: Ope­ra­ma­ra­ton, öpp­na re­pe­ti­tio­ner och gui­da­de tu­rer står på pro­gram­met när Gö­te­borgso­pe­ran firar eu­ro­pe­is­ka ope­ra­da­gen lör­dag 5 maj.

Det är tolf­te året som ope­ra­hus runt om i Eu­ro­pa bju­der in till gra­tis­ak­ti­vi­te­ter för att loc­ka ny publik och upp­märk­sam­ma oper­a­kons­ten.

Gö­te­borgso­pe­ran slår upp por­tar­na 10.30. Un­der da­gen bjuds på öpp­na re­pe­ti­tio­ner av ope­ran Monst­ret i la­by­rin­ten, gui­da­de tu­rer, tre tim­mars ope­ra­ma­ra­ton ge­nom fy­ra sek­lers mu­sik­dra­ma­tik med Ope­rans sång­a­re och mu­si­ker, samt vis­ning av spe­ci­a­lef­fek­ter. I fo­a­jén vi­sas te­a­ter­ko­sty­mer från 1600-, 1700-, 1800och 1900-ta­len.

Ak­ti­vi­te­ter­na på­går till 16.00 och har fri entré men vis­sa mås­te för­bo­kas. Or­di­na­rie pro­gram, ope­ran Bo­ris Go­du­nov, in­går in­te i eu­ro­pe­is­ka ope­ra­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.