Slit­na murv­lar och lek med re­fe­ren­ser

Göteborgs-Posten - - KULTUR - GEIR TANGEN MA­RIA NÄSLUND

En miss­lyc­kad lo­kal­re­por­ter ham­nar i mör­da­rens väg i norr­man­nen Geir Tang­ens de­but Maestro. Ma­ria Näslund lä­ser en re­fe­rens­fylld dec­ka­re som tar sig först mot slu­tet. Över­sätt­ning He­le­na Sjöstrand Svenn och Gös­ta Svenn

Fo­rum Det är egent­li­gen in­te för­rän jag har läst klart norr­man­nen Geir Tang­ens de­but Maestro som jag fak­tiskt uppskattar den. Att för­kla­ra var­för ut­an att av­slö­ja för myc­ket är näs­tan omöj­ligt, men man kan i al­la fall sä­ga att det är en be­rät­tel­se full av vänd­ning­ar – än­da in i mål.

Histo­ri­en kret­sar kring den ti­di­ga­re stjär­nan på lo­kal­tid­ning­en i Hau­gesund, Vil­jar Ravn Gud­munds­son. Ef­ter ett stort miss­lyc­kan­de i ar­be­tet är jour­na­lis­ten fort­fa­ran­de fle­ra år se­na­re un­der isen och kla­rar med nöd och näp­pe att be­hål­la job­bet. Men så bör­jar en mör­da­re här­ja i stan och det är en gär­nings­man som för­var­nar om si­na dåd – i mejl till just Vil­jar. Till­sam­mans med po­li­sen för­sö­ker han för­stå led­trå­dar och på så sätt räd­da kom­man­de of­fer, men mör­da­ren är kre­a­tiv och snabb. FÖR EN FLI­TIG lä­sa­re av kri­mi­nal­ro­ma­ner är Maestro en rik­tig re­fe­rens­fest; mor­den speg­lar sce­ner ur kän­da dec­ka­re och tex­ten båg­nar av blink­ning­ar till gen­ren. Just där­för får vi stå ut med ovan­ligt många kli­ché­er, vil­ket kan va­ra nå­got trött­samt även om de är med­ve­tet ska­pa­de på det­ta vis. Här har vi den slit­ne mur­veln som dric­ker för myc­ket och tar hand om sig själv för li­te, den unga och över­am­bi­tiö­sa kvin­nan som le­der po­lis­ut­red­ning­en och själv­klart den ru­ti­ne­ra­de rikskri­mi­na­la­ren från Oslo som ifrå­ga­sät­ter hen­ne.

Det är in­te sär­skilt upp­het­san­de, in­te ens som en lek med gen­ren. Ing­en tve­kan dock om att Tangen har koll på si­na för­fat­tar­kol­le­gor och ett stort in­tres­se för kri­mi­nal­ro­ma­ner. Och det är i sto­ra de­lar ett un­der­hål­lan­de grepp som ock­så tar be­rät­tel­sen till en form av me­ta­ni­vå. När jag läg­ger ifrån mig boken ef­ter upp­lös­ning­en vet jag in­te rik­tigt vad jag ska tro – det är än­då li­te upp­fris­kan­de.

GEIR TANGEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.