Ohygg­ligt spän­nan­de om Mün­chen-för­dra­get

Göteborgs-Posten - - KULTUR - RO­BERT HAR­RIS RAG­NAR STRÖMBERG

För­fat­ta­ren Ro­bert Har­ris tar sig an det far­li­ga spelet runt Mün­chen-för­dra­get ge­nom två unga män som för­sö­ker för­hind­ra kri­get. Rag­nar Strömberg lä­ser en bok lad­dad med spän­ning trots den ound­vik­li­ga tra­ge­din. Över­sätt­ning: Svan­te Skoglund Book­mark Mün­chen-för­dra­get i sep­tem­ber 1938, där den brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Ne­vil­le Cham­ber­lain gav Hit­ler fria hän­der att gå in i Tjec­ko­slo­va­ki­en och an­nek­te­ra Su­det, är en än i dag verk­sam sin­ne­bild för ef­ter­gifts­po­li­tik mot ag­gres­si­va dik­ta­tu­rer. När Cham­ber­lain vid hem­koms­ten vif­ta­de med pap­per­sar­ket och för­kun­na­de ”Fred i vår tid”, in­ne­bar det bör­jan till slu­tet på hans po­li­tis­ka kar­riär och histo­ri­ens dom blev hård.

I sin ohygg­ligt spän­nan­de roman Mün­chen lå­ter Ro­bert Har­ris oss åt­tio år se­na­re be­trak­ta det far­li­ga spelet ge­nom två unga män, som där i stor­mens öga för­sö­ker för­hind­ra kri­get. Det är ett vitt­nes­börd om Har­ris mäs­ter­skap som för­fat­ta­re av hi­sto­ris­ka spän­nings­ro­ma­ner, att spän­ning­en oav­låt­ligt stegras trots att lä­sa­ren vet att de ska miss­lyc­kas.

El­ler rät­ta­re sagt: just där­för att vi sit­ter in­ne med fa­cit, lad­das var­je scen med tra­gik.

Hugh Le­gat är en av Cham­ber­lains pri­vat­sek­re­te­ra­re, som snabbt sti­ger i gra­der­na och sit­ter i pla­net med Cham­ber­lain, sam­ti­digt som hans vän Paul Hart­mann, di­plo­mat med ly­san­de fram­tids­ut­sik­ter, fär­das med Fü­h­rerns tåg sö­derut ge­nom Tyskland.

Hart­mann till­hör ock­så den in­ners­ta kret­sen i Hit­ler-mot­stån­det och hans dub­bel­spel av­teck­nar sig mot en de­talj­rik och än­då be­härs­kad, fond: tidsat­mo­sfä­ren är bril­jant ut­förd. HIT­LER FYL­LER CHAM­BER­LAIN med väm­jel­se och han kän­ner sig som en vik­to­ri­ansk upp­täckts­re­san­de som kon­fron­te­ras med en vild krigs­her­re som stin­ker av svett. Men Eng­land skul­le bli en muns­bit för den vul­gä­re, stor­hets­van­sin­ni­ge ös­ter­ri­kis­ke kor­pra­len om kri­get bry­ter ut.

Och det är här Har­ris sät­ter in stö­ten: hans svå­re­mot­sag­da pre­miss är att det år Cham­ber­lain köp­te, var ett helt av­gö­ran­de po­li­tiskt och di­plo­ma­tiskt geni­drag. Hit­lers grä­mel­se över att Tyskland gick ut i krig ett år för­sent, fram­står där­för som be­fo­gad.

Här och nu möts var­je in­vänd­ning mot mi­li­tä­ra lös­ning­ar av kon­flik­ter med an­kla­gel­ser om att gå fi­en­dens ären­den.

Den­na av Svan­te Skoglund för­näm­ligt över­sat­ta blad­vän­da­re ger oss skäl till ef­ter­tan­ke på den punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.