”Fler kvin­nor bor­de spe­la trum­mor”

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

Su­ran­ja­na Ghosh tyc­ker att fler kvin­nor bor­de spe­la trum­mor. Själv är hon en av få pro­fes­sio­nel­la kvinn­li­ga ta­b­la­spe­la­re. Men hon möt­te hårt mot­stånd i bör­jan.

Mu­sik och lit­te­ra­tur var en stor del av var­dags­li­vet när hon väx­te upp i en aka­de­mi­ker­fa­milj i Cal­cut­ta. Pap­pa ma­te­ma­ti­kern spe­la­de ta­b­la, mam­man sjöng och dan­sa­de, sys­ko­nen spe­la­de oli­ka in­stru­ment. Rik­tigt hur det kom sig att Su­ran­ja­na Ghosh ock­så bör­ja­de spe­la på de in­dis­ka trum­mor­na kom­mer hon in­te ihåg, men hon var in­te gam­mal. TAB­LAS ANSÅGS IN­TE va­ra lämp­ligt för kvin­nor att spe­la, sär­skilt in­te i en or­to­dox fa­milj. Men en dag rå­ka­de pap­pans gu­ru/ta­b­lalä­ra­re hö­ra den lil­la dottern i hu­set spe­la. Mam­man blev rädd att det skul­le bli bråk i fa­mil­jen och bad ho­nom att in­te be­rät­ta nå­got för pap­pan.

Men gu­run gjor­de tvärtom och sa istäl­let åt ho­nom att un­der­vi­sa sin dot­ter, när pap­pan pro­te­ste­ra­de på­pe­ka­de han att han mås­te ly­da sin gu­ru.

Su­ran­ja­na Ghosh fick lek­tio­ner av sin far och när hon var åt­ta höll hon sin förs­ta kon­sert.

– Pap­pa blev min störs­ta sup­por­ter, sä­ger hon.

Hon blev den förs­ta flic­kan i del­sta­ten som spe­la­de ta­b­la och fram­träd­de i ra­dio och tv. Men det var in­te opro­ble­ma­tiskt. Bå­de hon och hen­nes fa­milj ut­sat­tes för kri­tik och för­o­lämp­ning­ar.

Hon be­rät­tar om en täv­ling när hon var nio år. Led­ning­en var kri­tisk till att för­äld­rar­na lät en flic­ka spe­la trum­mor, och det blev bråk.

– Jag kom­mer ihåg att jag grät och vil­le gå hem, men till slut fick jag lov att del­ta ut­om täv­ling. Publi­ken såg på mig som om jag var från en an­nan pla­net, men när kväl­len var slut ut­sågs jag till cham­pi­on för he­la eve­ne­mang­et. SU­RAN­JA­NA GHOSH HAR si­na mu­si­ka­lis­ka röt­ter i in­disk klas­sisk mu­sik och viss­te ingen­ting om väs­ter­ländsk mu­sik då, men nu brin­ner hon för att blan­da oli­ka tra­di­tio­ner. Hen­nes mu­sik har mött fla­men­co, blues, jazz, ope­ra och svensk folk­mu­sik.

På fre­dag spe­lar hon i Sten­ham­marsa­len i Gö­te­borgs kon­sert­hus till­sam­mans med Ka­rin Na­ka­ga­wa och An­ders Hag­berg. En trio som vä­ver sam­man nor­din­disk och ja­pansk mu­sik med skan­di­na­visk jazz- och folk­mu­sik.

– Vi byg­ger bro­ar, sä­ger hon. En vec­ka in­nan dess är hon på Folk­mu­sik­kafé­et, Al­lé­går­den i Ha­ga för att ge en in­tro­duk­tion till kon­ser­ten och be­rät­ta om si­na in­stru­ment. Vi träf­fas där me­dan pro­du­cen­ten Mo­ni­ka Wa­de spring­er iväg och fix­ar någ­ra tygstyc­ken till Ta­b­la­spe­la­re från In­di­en

Med kon­ser­ten Gräns­lö­sa klang­er fre­dag 27 april, Sten­ham­marsa­len, Gö­te­borgs kon­sert­hus, till­sam­mans med Ka­rin Na­ka­ga­wa ko­to och sång och An­ders Hag­berg flöj­ter och so­pran­sax­o­fon.

Är: Ak­tu­ell:

Go­ran Kaj­fes, Erik Steen, Jonas Kull­ham­mar, Le­na Wil­le­mark, Ale Möl­ler, Cos­te Apetrea och Jonas Knut­son m fl.

Har ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med:

sce­nen så ta­b­la­spe­la­ren har nå­got att sit­ta på.

Su­ran­ja­na Ghosh kom till Sve­ri­ge förs­ta gång­en för 15 år se­dan för att spe­la och för att häl­sa på vän­ner.

– Jäm­ställd­he­ten här gav mig en ny di­men­sion i li­vet. Här blir jag re­spek­te­rad för den per­son jag är, vil­ket kön är in­te så vik­tigt. Och mu­si­ker­na jag möt­te ac­cep­te­ra­de mig och vil­le de­la sin mu­sik med mig. SE­DAN MER ÄN tio år till­ba­ka bor hon i Uppsa­la och kän­ner sig hem­ma där, men hon tur­ne­rar en stor del av året och fö­re­drar att pra­ta eng­els­ka.

Att öva var­je dag är en nöd­vän­dig­het för en ta­b­la­spe­la­re.

– Det är som att an­das, mu­si­ken är en del av li­vet. Jag har spe­lat i 38 år och lär mig fort­fa­ran­de.

Su­ran­ja­na Ghosh un­der­vi­sar själv, hon me­nar att mu­si­ken är uni­ver­sell och tab­las är in­te ba­ra för in­di­er.

– Jag dröm­mer om många nya svens­ka ta­b­la­spe­la­re och nya mu­sik­pro­jekt ut­an­för ett fyr­kan­tigt tän­kan­de. Vi får in­te glöm­ma vå­ra tra­di­tio­ner men det finns så myc­ket mer, det finns and­ra fär­ger på and­ra si­dan fönst­ret. Det finns många föns­ter att öpp­na. I IN­DI­EN HAR de kvinn­li­ga ta­b­la­spe­lar­na bli­vit fler, at­ti­ty­der­na har för­änd­rats, men de är fort­fa­ran­de in­te så många.

– Det gäl­ler al­la slags trum­mor runt om i värl­den, även i Sve­ri­ge, det är fort­fa­ran­de in­te så många kvin­nor som spe­lar trum­mor. Det bor­de va­ra fler!

Bild: OLOF OHLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.