För­bjud­na äm­nen i många lek­sa­ker

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

KEMIKALIER: Myn­dig­he­ter i 17 eu­ro­pe­is­ka län­der har ge­men­samt grans­kat fö­re­koms­ten av för­bjud­na äm­nen i lek­sa­ker, skri­ver Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen på sin hem­si­da www.ke­mi.se.

Syf­tet med pro­jek­tet var bland an­nat att hit­ta lek­sa­ker som in­te upp­fyl­ler lag­kra­ven och få bort dem från bu­ti­ker.

Av 255 plast­lek­sa­ker som ana­ly­se­ra­des in­ne­höll 50 nå­got för­bju­det äm­ne, dock inga otillåt­na hal­ter av bly, kad­mi­um, or­ga­niskt tenn el­ler så kal­la­de PAH:er. Där­e­mot hit­ta­des för­bjud­na fta­la­ter, kort­ked­ji­ga klor­pa­raf­fi­ner och bis­fe­nol A.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.