Nu åter­in­förs bi­drag för ra­don­sa­ne­ring

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

HUS­HÅLL: Ef­ter ett re­ge­rings­be­slut går det åter att sö­ka bi­drag för ra­don­sa­ne­ring. Bi­dra­get täc­ker 50 pro­cent av ”skä­li­ga åt­gärds­kost­na­der” upp till 25 000 kro­nor och kan sö­kas av den som äger ett en- el­ler två­bo­stads­hus som man ock­så bor i. An­sö­kan läm­nas till Läns­sty­rel­sen och kan gö­ras från den 1 ju­li 2018.

– I Sve­ri­ge har hund­ra­tu­sen­tals bo­stä­der fort­fa­ran­de för höga ra­don­hal­ter. Dess­utom or­sa­kar ra­don om­kring 500 can­cer­fall var­je år, så det hand­lar om väl­digt många män­ni­skors häl­sa, sä­ger bo­stads­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.